д–р Mарија Дракуловска Чукалевска

Редовен професор

Проф. д–р Mарија Дракуловска Чукалевска е родена 1976 година во Кичево. Дипломирала (2001) и магистрирала (2005) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во декември 2005 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како асистент при Институтот за социологија. Докторската дисертација на тема „Односот на глобалното и локалното во културата: случај на Република Македонија” ја одбранила во април 2011 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на науки по социологија. Во звање доцент е избрана во јуни 2011 година, а во звање вонреден професор избрана е во мај 2016 година.

Посетувала конференции и семинари на универзитети во Австрија, Србија, Полска, Бугарија и Белгија.

Претседател е на издавачката дејност на Филозофскиот факултет во Скопје (од октомври 2018 до октомври 2020 година).

Учествувала во национален научен проект: Политиките за населението и социо-демографскиот развој при Филозофскиот факултет во Скопје (од јануари 2016 до јуни 2018 година).

Го зборува англискиот јазик; аматерски се занимава со цртање.

Истражувачки интереси: социологија, социологија на глобализацијата, социологија на комуникации и медиуми.

Проф. д–р Марија Дракуловска Чукалевска изведува настава и вежби по предметите на:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СО101З] Современи теми од социологијата и социолошките теории

 • 2

  [СО217И] Медиумите во современото општество

 • 3

  [СО218И] Односот на глобалното и локалното

 • 4

  [ФСО223И] Социјални медиуми

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СОЦ 4] Социолошката перспектива за општеството

 • 2

  [СОЦ 20] Комуникациите и новите медиуми во општеството

 • 3

  [СОЦ 21] Глобална општествена променаБиблиографија:

Cukalevska, Marija Drakulovska; Dragović, Anica. Profile of Global and the Local in Culture: The Case of the Macedonian Society. Balkan Social Science Review, v. 14, n.14, p. 203-223, dec,2019. ISSN 1857-8799 printed version, ISSN 1857-8772 online edition.

Marija Drakulovska Cukalevska, Anica Dragovic.2019. “The Image of Social Exclusion in Macedonian Media” In Proceedings from 6 th International scientific conference: Social Change in the Global World. Shtip, pp. 1001-1009, ISBN 978-608-244-399-7.

Marija Drakulovska Cukalevska, Anica Dragovic. 2018. “Globalization and Identity: A Key Challenge for Contemporary Society”. In Proceedings from VI Megunarodna naucna konferencija: Kultura, politika, razumevanje. Beograd, UDK: 323: 304 ( 470.325).

Cukalevska, Marija Drakulovska; Dragović, Anica, Stojanoska Ivanova Tatjana. 2018. “New Media and Changes in Communication Types”. In Proceedings from 5 th International scientific conference: Social Change in the Global World. Shtip, pp. 991- 998, ISBN 978-608-244-399-7.

Drakulovska Cukalevska, Marija; Dragović, Anica. Robertson’s And Ritzer’s Conceptions of Globalization. Balkan Social Science Review, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 115-131, june 2018. ISSN 1857-8799 printed version,ISSN 1857-8772 online edition.

Cukalevska, Marija Drakulovska; Dragović, Anica. 2017. “Glocalization vs. Grobalization: a Key Challenge For Contemporary Sociology”. In Uroš Šuvakovic, Vladimir Colovic eds., Globalization & Glocalization, Beograd, pp. 254- 262, ISBN 978-86-81319-11- 6.

Dragović, Anica, Drakulovska Cukalevska, Marija, Dragović, Ivana. 2017. “Some Aspects of Youth Attitudes Towards (E)migration: Case of Republic of Macedonia”. In Mirjana Bobić, Stefan Janković eds., Towards Understanding of Contemporary Migration Causes, Consequences, Policies, Reflections. Beograd, pp. 107-127, ISBN (paper) 978-86-6427-065-6.

Cukalevska, Marija Drakulovska; Dragović, Ivana; Dragović, Anica. Public Opinion Toward Globalization: The Macedonian Experience. Balkan Social Science Review, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 91-113, dec. 2017. ISSN 1857-8799 printed version, ISSN 1857-8772 online edition.

Drakulovska Cukalevska Marija, Dragović, Anica. 2017. “The Role of Globalization and Мedia in Modern Society”. In Proceedings from 4 th International scientific conference: Social Change in the Global World. Shtip, pp. 1223-1233, ISBN 978-608-244-423-9.

Drakulovska Cukalevska Marija, Dragović, Anica. 2017. “Globalization in the Language and Letter Through the Public Writings and Firms: The Case in the City Skopje”. In Proceedings from 4 th International scientific conference: Social Change in the Global World. Shtip, pp. 55-66, ISBN 978-608-244-399-7.

Дракуловска Чукалевска Марија. 2015. Социологија на глобализацијата. Скопје: Филозофски факултет, ISBN978-608-238-078-0.

Drakulovska Cukalevska Marija, Dragovic, Anica. 2014. “Globalization Challenges: Socio-economic and Cultural-Changes Within Modern Macedonian Society. In Proceedings from International scientific conference: Globalization and Sovereignty Decline. Niš/Beograd.

Drakulovska Cukalevska Marija, Dragovic, Anica. 2014. “The Internet and the Globalization Processes –The Macedonian Context”. In Proceedings from International scientific conference: Internet and Society.Niš/Beograd.

Drakulovska Chukalevska, Marija.2013. “Perceptions of Globalization in the Republic of Macedonia“. In Proceedings from International scientific conference: Sociology and the Challenges of the global age. Skopje: Faculty of Philosophy.

Drakulovska Chukalevska, Marija. 2013.“The Global in the Local – the Case of the Republic of Macedonia“. In Proceedings from from International scientific conference:X Skopje-Krakow Sociological Seminar Global-Local/Local-Global”. Skopje pp. 133-145, ISBN 978-608-238-025-4.

Drakulovska Chukalevska, Marija.2012. “Globalization and Glocalization of Culture: case of the Republic of Macedonia”„In Proceedings from International scientific conference: Tradition, Modernization, Identities. Niš: Faculty of Philosophy.

Drakulovska Chukalevska, Marija. 2012.”Globalization and Language- Special Review on the Republic of Macedonia“.In Proceedings from International scientific conference: Identity, in the Era of Globalization and Europeanization. Skopje: Faculty of Philosophy and Institute of Sociological and Political and Judicial Investigation.

Драговиќ, Аница, Дракуловска-Чукалевска, Марија. 2012. „Пат анализа: Карактеристики и примена во социолошки анализи”. Годишен зборник на Филозофскиот факултет Скопје, 65, 141-154, , Скопје: Филозофски факултет, ISSN 0350-1892

Drakulovska Cukalevska, Marija.2011.”Global Processes: Threat for the National Languages in the Macedonian Context”, The Sociological Review, No.2,Vol.XII.

Дракуловска Чукалевска, Марија. 2011. ,,Присуството на процесите на глобализацијата во одделни сфери од социјалниот живот во Република Македонија”. Социолошка ревија- The Sociological Review, pp. 7-23, No.2, Vol.XII, Skopje: Faculty of Рhilosophy, UDK 316, ISBN 1409-5513.