д-р Стефан Пановски

Вонреден професор

Стефан Пановски е роден 1983 година во Скопје. Дипломирал (2007) и магистрирал (2011) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Докторската дисертација на тема Филип V и македонскиот експанзионизам ја одбранил во декември 2014 г. на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, со што се стекнал со звање доктор по историски науки.

Во звање научен соработник-доцент е избран во август 2015 г. Од 2005 до 2011 бил демонстратор по неколку предмети од областа на античка историја на Институтот за историја. Во 2009 и 2010 бил ангажиран на определено време како помлад соработник во Институтот за национална историја; а во 2013 се вработил како асистент-истражувач во Институтот за национална историја, во Одделението за античка и средновековна историја. Од учебната 2017/18 до учебната 2019/20 бил надворешен соработник на Институтот за историја; од 2020 работи на Филозофскиот факултет во Скопје.

Истражувачки интереси: античка историографија; историја на хеленистичкиот период; историја на стариот Рим.

Проф. д–р Стефан Пановски изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:


Библиографија

Антички државни системи, Филозофски факултет, Скопје, 2019 (со В. Саракински).

„За совладетелството на Деметриј II“, Гласник на ИНИ 63.1-2 (2019), 7–20 (со В. Саракински).

„How to Etch a Philhellene: Alexander I, Herodotus and Historiography as a Tool“, in Exegi monumentum aere perennius. Зборник во чест на Елена Колева, Љубинка Басотова и Даница Чадиковска, по повод 85 години од нивното раѓање, Systasis посебно издание 5, Скопје (2019), 107-124. (со В. Саракински).

„Сагата за Острогота“ и Codex Vindobonensis hist. gr. 73“, Žant 68 (2018), 81-98 (со Д. Леитнер-Стојанов).

„Две белешки за битката кај Лада“, Гласник на ИНИ, 62.1 (2018), 9-17.

„Меѓу мечот и перото: македонската фаланга и нејзиното историографско бреме“, in Aula: Потрага по богатството на јазикот, мислата и културата. Зборник во чест на Маргарита Бузалковска-Алексова, Systasis посебно издание 4, Скопје (2018), 298-329. (со В. Саракински).

„Comfortably Sunk: Philip, the Battle of Chios and the List of Losses in Polybius“, in Х. Попов & Ј. Цветкова (edd.), ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, Софија (2017), 110-119 (со В. Саракински).

„Philippus furibundus?“, in 70 години Институт за историја. 70 години македонска историографија, Скопје (2017), 263-291.

„Gallograeci and elephants at Megara“, Žant 65 (2015) [2016], 23-35.

„Кога митот и историјата се среќаваат: Getica 10.65-66“, Гласник на ИНИ 60.1 (2016), 47-70 (со Д. Стојанов).

„Андриск и IV Македонска војна (149-148 ст.е.)“, in Р. Дуев (ур.), Востанијата во Македонија, Скопје (2015), 9-24.

“Les grand pères ont toujours tort” (a working paper for the project Reprasentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch: Entwicklungen seit den 1970er Jahren, Humboldt University in Berlin) (2014).

„Македонско-илирските односи кон крајот на III век ст.е.“, Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски (2014), 237-259.

„Филарх, Полибиј и развојот на хеленистичката историографија во III век пр. н.е.“, Филолошки студии 11 (2013), 122-145.

„Whither the winds blow: Philip’s persian policies, or the lack thereof“, Žant 62 (2012), 49-87 (со В. Саракински).

„The Invisible Fleet: Antigonid naval operations in the Khremonidean war“, Haemus 1 (2012), 71-99.

„Смртта на Деметриј и римската пропаганда“, Гласник на ИНИ 55.1-2 (2011), 39-51.

„Memnon, the strategist“, MHR 2 (2011), 7-27. (co В. Саракински).

„По трагите на една „епифанија“; Мотивот на Пан и политичката пропаганда на Антигон Гоната“, Патримониум.мк 7-8 (2010), 43-55. (со В. Саракински).

„Римските народни собранија“, Историја 44.1-2 (2008), 5-22.

„Res gestae Divi Augusti“, Историја 43.1-2 (2007), 87-115.

„Бесмртноста на душата кај Платон (iii)“, Systasis 8-9 (2006).

„Кикерон, Помпеј и Македонија“, Гласник на ИНИ 49.1-2 (2005), 113-139. (со В. Саракински).

„Бесмртноста на душата кај Платон (i-ii)“, Systasis 6-7 (2005).