д–р Владимир Илиевски

Вонреден професор

Проф. д–р Владимир Илиевски е роден 1974 година во Диcелдорф. Основно и средно образование завршува во Скопје. Дипломирал (1998) и магистрирал (2006) на Институтот за социјална работа и социјална политика, Филозофскиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2011 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент на Институтот за социјална работа и социјална политика. Во септември 2013 година ја одбранил докторската дисертација под наслов „Предрасудите кон лицата со психички растројства и нивната вклученост на пазарот на трудот“ и се стекнал со научен степен доктор на социјална работа и социјална политика. Истата година е избран во звањето доцент. Во март 2018 година е избран во наставно-научното звање вонреден професор.

Бил вработен како социјален работник во Американскиот комитет за бегалци, Скопје.

Од 05.04.2001 година до 31.12.2003 година, работел како истражувач во Проектот за заедничка визија, подружница на WSP International, од Женева.

Тој бил вработен, од 26.01.2006 година до 12.05.2011 година, како социјален работник во Центарот за ментално здравје, во рамките на ЈЗУ Психијатриска болница ,,Скопје”-Скопје. Од 2006 година активно е вклучен во граѓанскиот сектор, членува во повеќе здруженија на граѓани како што се: Здружение на социјални работници на град Скопје, Македонското научно здружение за аутизам, Македонската платформа против сиромаштија и социјална исклученост и Ромскиот Ресурсен Центар.

Учествувал на повеќе меѓународни и научни проекти во делот на социјалната заштита и социјалната работа во здравство.

Учесник е на бројни научни и стручни конференции, семинари, едукативни работилници и школи во земјава и странство.

Во 1998 година, остварил студиски престој за усовршување на германскиот јазик, во Европа-Kолеџ, во Касел, Сојузна Република Германија.

Ги зборува англискиот и германскиот јазик.

Истражувачки интереси: социјална работа во здравство, социјална заштита, социјална работа со лица со попреченост, социјална работа со стари лица и социјална работа во граѓански организации.

Проф. д–р Владимир Илиевски изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
  • 1

    [СРСП225И/18] Социјални сервиси за лица со попреченостБиблиографија

Iliеvski, V., Trajkov,. I. Trajkovska- Ancevska, Z. (2022). Social problems of students with
rare diseases in elementary and secondary education, Conference Proceedings, Institute of
Pedagogy, Faculty of Philosophy, Skopje.


Dimitrijoska, S., Ilievski, V. (2021). Organizovano stanovanje s podrškom u zajednici osoba s
teškoćama u razvoju, Socijalne usluge u zajednici, zbornik radova, Stancic, Centar za
rehabilitaciju, Zagreb.


Ilievski, V. (2021). The role of Social Workers in Health System during Covid -19 pandemic,
The Eurasia Proceedings of Educational &Social Sciences (EPESS) Vol.23: 109-114
Dimitrijoska, S., Ilievski, V. (2021). Activation of beneficiaries of finance assistance, Since and
Society Contribution of humanities and social sciences, Conference proceedings, Faculty of
Philosophy, Skopje.


Радуловиќ, М., Илиевски, В., Бундалевска Авировиќ, И. (2020). Porodica i savremeno
društvo,, -izazovi i perspektive, zbornik radova, Centar modernih znanja, Banja Luka.
Dimitrijoska, S., Trbojevic, S., Ilievski, V. (2019). Social Services for elderly people, Journal of
Social Policy, Vol.12, No.2: 131-140.


Dimitrijoska, S., Bogoevska, N., Ilievski, V. (2019). Social services conducted by Association of
citizens for children victims of violence, Improving of quality of life of children and youth,
Conference proceedings, Association for support and creative development of children and
youth, University of Tuzla, Faculty of Education and Rehabilitation.

Ilievski, V., Trajkov, I.,Coneva, A.(2019) Psychosocial support of people with mental disorders, Social stadies,v.2, n. 2, Faculty of Political Science, University of Sarajevo, (51-68).

Trajkov, I., Ilievski V. (2019) Psychosocial Skills of Private Security Staff/ Professionals, Security Dialogues, Vol. 10, No. 1-2, Faculty of Phiilosophy, Skopje, ( 265-275).

Trbojevik, S., Dimitrijoska, S. Ilievski,V. (2019) Тhe Need of Professional Social Work in Overcoming Social Problems and Social Exclusion of Children in the Process of Education, European Journal of Social Sciences, v. 2, n.1, ( 63-71).

Dimitrijoska S., Bogoevska N., Ilievski V. (2019) Social services for children, victims of violence conducted by associations of citizens, Association for support and creative development of children and young, Tuzla, Faculty of special education and rehabilitation, University of Tuzla.

Ilievski, V., Damovski,A.(2018) Social support of people with intellectual disability included in the form”living with support”, Centar modernih znanja, 2019, Banja Luka, (357-366).

Dimitrijoska, S.,Ilievski,V.(2017)Mentoring program is novelty in reducing recurrence of children, Centar modernih znanja, 2017, Banja Luka, (166-173).

 Dimitrijoska, S., Ilievski, V.(2016) Involvement of Vulnerable People in the Health Care System, International Conference оf Socio-economic Researchers Icrs, Serbia, 27 – 29 May 2016, Zlatibor Volume 5, Number 9, June 2016, (1-12).

Dimitrijoska S., Trbojevik S.,Bogoevska N. Ilievski V.(2016) Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the Republic of Macedonia, European Journal of Multidiscipliary Studies April 2016 Nr.1, (112-121).

Dimitrijoska, S., Ilievski,V.(2016) Ethics and Value Dilemmas in Social Work , Social Work Review / Revista de Asistenta Sociala . 2016, Issue 1, EBSCO, (49-58).

Dimitrijoska S, Ilievski, V. (2015) Interdisciplinary Approach for Peace Students, Filozofski fakultet, Institut za bezbednost odbrana i mir, Security Dialoges Vol 1, Namber 2-1 2015 EBSCO, (427-443).

Laklija M., Ilievski, V. (2015) Comparative analyze of foster care for adults in Republic of Croatia and Republic of Macedonia, Journal of Social policy, no.11/2, Faculty of Philosophy, Skopje, November 2015, (379-390).

Bornarova ,S., Ilievski, V. (2015) Implementation of licensing in social protection: Regional achievements and challenges, Journal of Social policy, no.11/2, Faculty of Philosophy, Skopje, November 2015, (283-290).

Bogoevska N., Ilievski V., Dimitrijoska S. (2015) Protection of children at risk in the system of justice for children in the Republic of Macedonia, Euser European Center For Science Education And Research First Published 2015, European Journal Of Social Sciences, (63-70).

Dimitrijoska S., Trbojecic S., Ilievski V. (2015) Demographic aging of population and the social protection system in the Republic of Macedonia, Euser European Center For Science Education And Research First Published 2015 European Journal Of Social Sciences Education And Research September – December 2015, Volume 5, (385-392).

Ilievski, V. (2014) Social inclusion of persons with mental disorders in the labor market, Education and rehabilitation of adult persons with disabilities: thematic collection of International Importance: Adult person with disability, Foca (367-375).

Ilievski, V. (2014) Care for children with disabilities in foster families as a form of non-institutional protection in the system of social protection, Values of Christian Relationships,”West University of Timisoara, (107-113).

Ilievski, V., Coneva A. (2013) Communication of persons with mental disorders, JAHR, Number7, Department of Social Sciences and Medical Humanities, University of Rijeka, Faculty of Medicine, (377-384).

Ilievski, V.(2013).Social protection of elderly people –European trends, Conference proceedings, Faculty of Philosophy, Skopje, Fridrich Ebert Stiftung, Skopje ( 112-120).

Ilievski, V.(2012) The situation of socially vulnerable groups in the Labor market in Macedonia”,Puno Sociale dhe Politika, Sociale, Tirana.

Jovanovska , B., Ilievski, V. (2012) Social inclusion of young people through employment in Macedonia”, Applied Social Silences, Cambridge scholars publishing, (197-285).

Ilievski,V.(2012)Vaninstitucionalna zastita dece sa mentalnim smetnjama u razvoju u Republici Makedoniji, Drustvo defektologije Vojvodine.

Ilievski, V. (2011) Social exclusion of the people with mental disorders at the labour market in Republic of Macedonia”, published in Regional research book, Faculty of Philosophy, University Novi Sad.

Ilievski, V. (2011) The role of Civil society in the System for Social protection of disabled person in Republic of Macedonia”, Caritas, Mostar (319-330).