д–р Наташа Богоевска

Вонреден професор

Проф. д–р Наташа Богоевска е родена 1979 година во Битола. Дипломирала (2001) и магистрирала (2006) на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во јуни 2003 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за социјална работа и социјална политика. Докторската дисертација на тема „Доброто управување во функција на остварување на социјалните права на граѓаните: иновации и добри практики” ја одбранила во октомври 2010 година на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор на правни науки. Во звање доцент е избрана во февруари 2011 година. Од октомври 2015 година.е вонреден професор при Инститот за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет во Скопје.

Автор е на голем број публикации издадени во земјата и странство. Учествувала на бројни конференции, остварила студиски посети и предавања на универзитети во Финска, Велика Британија, Германија, Белгија, Полска Австрија, Естонија, Шпанија, Италија, Словенија, како и учества во европските програми за мобилност Еразмус и Цепус.

Вклучена е во стручно-апликативна работа како национален консултант и правен експерт во доменот на социјалната политика и социјалната заштита. Учествувала во реализација на истражувачки и апликативни проекти поддржани од Европската комисија, УНИЦЕФ, УНДП, Светска банка, ИОМ и други меѓународни и домашни институции/организации. Била ангажирана при изработка на повеќе законски и подзаконски акти и национални стратешки документи. Член е на Националното координативно тело за развој на социјалната заштита 2011-2021, Националната комисија за лиценцирање на стручни работници, Националната комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација во системот на социјална заштита.

Сака прошетки во природа, во Охрид и Преспа. Го зборува англискиот јазик.

Истражувачки интереси: социјална заштита, детска заштита, семејно право, управно право, јавни служби.

Проф. д–р Наташа Богоевска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СРСП102З] Социјална заштита и добро управување

 • 2

  [СРСП2013И] Социјална администрација

 • 3

  [СМ101З] Управување во социјалната политика

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СП2] Управувањето и моделите на социјални услуги

 • 2

  [СРСП7] Организација на социјалните службиБиблиографија

– Европски примери во регулирањето на социјалната заштита, 2020. Скопје: Министерство за труд и социјална политика и Светска Банка.

– Социјалната заштита во Македонија: регулатива и практика, 2020. Скопје: Министерство за труд и социјална политика и Светска Банка.

– Добро управување, 2012. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филозофски факултет-Скопје.

– Administrative Reforms of the European Social Protection Systems: Trends and Challenges, 2019, in: Faculty of Philosophy’s Annual, Volume 72. Skopje: Faculty of Philosophy – Skopje.

– Family as a Factor for Recidivism among Children in Conflict with the Law, 2019, in: Proceedings from the 4th International conference “Position of Marginalized Groups in Society”, Banja Luka: Centre for Contemporary Knowledge, Banja Luka and Resource Centre for Special Education, Belgrade.

– Educational Programme for Social Mentoring, Association for Research, Communication and Development PUBLIC – Skopje, 2019.

– Macedonian Regulatory Framework of Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, 2018, in: Proceedings from the 5th International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities” Skopje: Faculty of Philosophy.

– Changes in the Social Protection System in the Republic of Macedonia, 2018, in: Social Studies, Volume I Number 1, 2018, Faculty of Political Science, University of Saraevo.

– Financing of Social Services for Children in Macedonia, 2018, in: European Journal of Marketing and Economics, volume 1, issue 3. Rottenburg: European Center for Science Education and Research.

– Country study on National Legislation in Macedonia Relevant to the Safeguarding of Children and Vulnerable Adults, 2017 in: Research and Analysis of National Legislation Relevant to the Safeguarding of Children and Vulnerable Adults in CEE, Hintalovon Child Rights Foundation in Hungary.

– Changes in European Welfare State Regimes as a Response to Fertility Trends: Family Policy Perspective. European Journal of Social Sciences, Education and Research. October 2017 No. 1 2017, Volume 11.

– Additional Support to Children with Obstacles in Development, 2017, In: Review of Social Policy, Year 10, Vol.13. Skopje: Faculty of Philosophy.

– Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the Republic of Macedonia, European Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 1, No. 1, 2016.

– Protection of Children at Risk in the System of Justice for Children in the Republic of Macedonia, 2015, in: European Journal of Social Sciences, Education and Research, Vol.5 No.1, Bucharest: European Center for Science, Education and Research.

– Family, Poverty and Social Exclusion in the Republic of Macedonia: Policy Responses, Obstacles and Challenges, 2015, Eds. Rita Cavallotti and Consuelo León, Proceedings from the II International Conference on Family and Society  IESF (Institut d´Estudis Superiors de la família) UIC Barcelona.

– Inclusion of disabled persons in the Republic of Macedonia: Social protection and employment policies, 2015. In: Review of Social Policy, Year 8, Vol.11/2. Skopje: Faculty of Philosophy and Friedrich Ebert Stiftung.

– Multi-sectorial Collaboration in the Delivery of Social Services in the FYROM, 2014, in Social Economics and Entrepreneurship, (ed) Patricia-Luciana, Runcan and Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing.

– Pension System Reforms in the Republic of Macedonia: Expected Benefits and Challenges, in Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Special Issue, Vol. 2, No. 9, October 2013, (ed.) Paul Newman. Rome:  MCSER Publishing Rome.

– Social Protection System in Macedonia: Centralized Governance versus Decentralization, in Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue, Vol. 4, No. 11, October 2013, (ed.) Bidzina Savaneli. Rome:  MCSER Publishing Rome.

– Returning Migrants in Macedonia: The Challenges of Educational Reintegration, in Social Policy, Review for Theory and Practice of Social Policy and Social Work, No. 2/2013, Belgrade: Institute for Political Studies.

– Development of Social Services for Vulnerable Groups in the Local Community (Manual), 2013. Skopje: UNDP.

– Social and Educational Exclusion of Roma in Macedonia with Focus on Roma Children on the Street, in Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue, Vol. 3, No. 10, July 2012, Rome: Sapienza University of Rome and Mediterranean Center of Social and Educational Research.

– Analysis of Municipal Capacities and Needs for Development of Social Services for Vulnerable Groups, 2012, Skopje: UNDP.

– The Juvenile Justice System in Republic of Macedonia, 2011, Proceedings from the II International Scientific-Research Conference “Improving the quality of life of children and young people”, Faculty for education and rehabilitation, University in Tuzla and Organization for support and creative development of children and youth.

– Migration, Social Exclusion and Identity Issues of Macedonian Roma, 2011, In: Journal “Dve Domovini” (Two Homelands). Institut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Ljubljana. No. 34. 2011.

– Reform of the social protection system in the Republic of Macedonia, 2010, In: Georgeta Rata (ed.) Social sciences and humanities: between theory and practice, London: Cambridge Scholar Publishing.

– E-government development: The case of of Macedonia, 2010, Proceedings from the 10th European Conference on e-Government, University of Limerick, Ireland.

– Administrative reforms in the Republic of Macedonia in the context of the European integration, (2010) Proceedings from the International conference “South East Europe Student Research”, Institute for Economic and Social Studies and Friedrich Ebert Stiftung, Pristina.

– Anti-discrimination policy and the right of equal treatment in the European and Macedonian legislation, 2009,In:  Review of Social Policy, Vol. 3, Friedrich Ebert Stiftung Skopje.

– The processes of decentralization, pluralization and deinstitutionalization of social protection in Macedonia, 2009,In: Proceedings from the regional meeting “Social Protection at the crossroads: local response to global crisis”, Nis.

– Institutional Assessment of the Responsiveness of Service Providers to Violence against Children in Macedonia, 2008,In: Psychology and violence in the society, Faculty of Philosophy, Osijek.

– The status of the employees in The Centres for social work in Republic of Macedonia: civil servants or not? 2007,In: Contemporary developments in social protection and social work: Professionalization, deinstitutionalization and reforms, Faculty of philosophy Skopje.

– The rules and principles for professional and ethical work in the helping professions in protection of victims of family violence: the case of Macedonia, 2007, In: Family violence, empathy and professionalism, Nis.

– Services of public interest: the key element of the European model of society, 2006, (In) Yearbook, vol. 59, Faculty of philosophy, Skopje.

– Towards europeization of the public administration and emerging the European administrative space: convergence or diversity?2006, In: Yearbook 2006, Faculty of Law Justinianus Primus, Skopje.

– Legal and institutional framework for social inclusion of children in Republic of Macedonia, 2005, In: Social inclusion of children and youth, Foundation for educational and cultural initiatives “Step by step” and Institute for social work and social policy, Skopje.

– Standards of The European administrative space: condition for membership in the European Union, 2004, In: Yearbook, vol. 57, Faculty of philosophy, Skopje.