д–р Иван Трајков

Редовен професор

Д–р Иван Трајков е редовен професор на филозофски факултет, при Институтот за социјална работа и социјална политика, во научните области: Социјална работа; Теорија на социјалната работа; Социјален развој и Ментално здравје во заедница.

Раководител на втор циклус на студии на предметната програма по Социјална работа и социјална политика.

Стекнати научни степени: (2009) д-р по социјална политика и социјална работа (Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, Скопје); (2006) м-р по социјална политика (Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, Скопје); (1995) дипломиран психолог (Институт за психологија, Филозофски факултет, Скопје).

Проф. д-р Иван Трајков реализира и други професионални и општествени дејности од поширок интерес:

– подготовка на национални документи: Закон за психолошка дејност, акти за основање на Комора на психолози на РМ

– член на УО на Комората на психолози на Македонија

– Учество во изработка на Акциски план за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција

– член на работна група за подготовка на програма за ресоцијализација и реинтеграција на деца жртви на трговија со луѓе МТСП

– член на тимот за подготовка на Програма за обука на меѓу граничка полиција меѓу Македонија и Србија

– член на УО на Детско Село – Македонија

– член на бордот на Зружението за подршка и помош на деца и семејства под ризик – За среќно детство

– член е на Подгрупата за борба против трговија со деца при МВР

– член е во комисијата за Социјално Хуманитарна дејност при Црвен крст на град Скопје

Проф. д–р Иван Трајков изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  Правци и пристапи во социјалната работа

 • 2

  Современо родителство

 • 3

  Евалуација и истражувачки методи

 • 4

  Менаџмент на човечки ресурси во социјална свера

 • 5

  Советување и кризна интервенција

 • 6

  Третман на зависници

 • 7

  Психосоцијална помош и поддршка

На третиот циклус студии:
 • 1

  Однесување и психосоцијален развој во социјалната средина

 • 2

  Кризни настани и интервенција во заедницатаБиблиографија

– Trajkovska. Anchevska, Z., Trajkov, I., (2019) Quality of life at patients with malignancies. International Conference on Science and Education

– Trajkov, I,. (2018) Rizik od nasilja i radne eksploatacije djece na ulici/djece ulice. IX Međunarodna naučna-stručna konferencija Unapređenje kvalitete života djece I mladih. pp. 259-267

– Trajkov, I,. (2018) Managing Professional Stress to a border police for the time of the migrant crisis in the balkan region. International Conference Migratios and Refugees in a globalized world: Responsibilities and responses

– Ilievski, V., Trajkov, I., Coneva, A. (2018). Psyhosocial support for people with mental disorders. Međunarodna naučna konferencija Šezseset godina socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini

– Trajkov, I,. (2017) Quality of life of children in foster families. VIII Međunarodna naučna-stručna konferencija Unapređenje kvalitete života djece I mladih. pp. 113-119

– Georgievska, S., Trajkov, I. (2017). Quality of life in children without parents placed in foster families. Faculty of Philosophy Journal of social policy, pp. 141-187

– Димеска, Н., Трајков, И., (2017). Третман на сексуално злоставувано дете. VIII Меѓународна научна конференција Меѓународен Дијалог: Исток – Запад. пп. 75-79

– Serafimovska, E., Markovik, M,, Trajkov, I,. (2016).  Political crisis, media and emotions. ANNUAL of ISPJR Vol. 15, Number 1, pp. 31-44

– Georgievska, S,. Trajkov, I., (2016). Tendencies for perceived self-efficacy and procrastination in students. TEACHER Imternational Journal of Education, No.1, pp. 37-43

– Trajkov, I., Georgievska, S,. (2016). Professional burnout and balance between work and family life among teachers. TEACHER Imternational Journal of Education, No.1, pp. 55-59

– Angeloska, Galevska, N,. Trajkov, I,. Ethics in research with vulnerable children. International Research Institute. (2016). Studies from Education and Society

– Trajkov, I. (2015). Treatment – a perspective in social work and a challenge for social workers. Faculty of Philosophy Journal of social policy, No. 11/2  pp. 423-439

– Trajkova. N. V., Trajkov.  I., (2015). Social Work with children who have emotional and behaviour problems. Mezdunarodnyj naucno-issledovatel’skij zurnal, No.3 April 2015, pp. 123-126

– Trajkov, I., Georgievska, S. (2014). Professional burnout and balance between work and family life among teachers, In Teacher, Pedagogical Faculty, Bitola

– Georgievska, S. Trajkov, I. (2014). Tendencies for perceived self-efficacy and procrastination in students, In Teacher, Pedagogical Faculty, Bitola

– Georgievska, S. Trajkov, I. (2014). The impact of self esteem and level of general anxiety and anxiety before exams, Сборник научни доклади, VII Национален конгрес по психологија, Софиа, Бугариа

– Trajkov, I., Georgievska, S. (2014). Cognitive behavioral therapy as psychological intervention for treating traumatized children, Сборник научни доклади, VII Национален конгрес по психологија, Софиа, Бугариа

– Социјална инклузија на лица со ментални растројства, Donbas State pedagogical University, Horlivka Institute for foreign languages, Koper, 2013

– The role of school readers in implementing the concept of inclusive education, 21st Annual conference, ENIRDELM, 27-29.09.2012, Antalya, Turkey

– Socijalizacija dece sa rizicnom ponasanje, Sicijalizacija u uslovima drustvene krize, Scientific meeting, Faculty of Philosophy, 2011, Kosovska Mitrovica, Kosovo

– Using art therapy – a way to foster giftedness and creativity in children (2009). Во: Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика), Педагошки Факултет, Битола, Kniga 2. (стр. 234-238) (Коавтор E. Томевска Илиевска)

– Психосоцијална рехабилитација – компонента на заштита на лицата со ментални растројства во заедницата, Годишен зборник 63 (2010). Филозофски Факултет, Скопје

– Децентрализација на здравствената заштита во делот на менталното здравје – отпочнување на процесот на дехоспитализација, Ревија за социјална политика бр. 5 јули, 2010

– Професионален стрес кај социјални работници и психолози во социјална заштита и здравство, Годишен зборник 62 (2009). Филозофски Факултет, Скопје

– Современи теоретски концепции за стрес, Годишен зборник 60 (2007). Филозофски Факултет, Скопје

– Quality of life at mentally ill person with a special accent of social inclusion, 2010 In: Bulgarian Journal of Psychology

– Професионални стрес код психолога и социјалних радника у социјалној заштити, (2010) Во: Socijalna zastita na raskrscu-lokalni odgovor globalnoj krizi, Врњачка Бања, Србија

– Psihosocijalna intervencija vo zastita na mentalnoto zdravje (2009) (skripta za interna upotreba)

– Incomplete inclusion of children of primary school age (7-14 years old) in primary education (2010) In: Education and Values in the Balkan countries, No. 10 (Трајков, И, Арнаудова, С)

– Satisfaction from Teaching Methods in Lifelong Process in Macedonia (2008) In: Education and Values in the Balkan countries, No. 9 (pp. 541-548) (Трајков, И, Арнаудова, С)

– Differences in outcomes between students studying in ECT system and students studying in traditional system. (2008) In: Education and Values in the Balkan countries, No. 9 (pp. 1199-1204) (Арнаудова, С. Трајков, И,)

– Altruism, empathy and self-esteem at students from helping and administrative studies (2007). In: Family violence, empathy and professional work, Vrnjacka Banja, Serbia (pp. 130-138) (Trajkov, I., Arnaudova, S.))

– Psychical problems and disorders at children-victims of family violence, (2007 In: Family violence, empathy and professional work, Vrnjacka Banja, Serbia (pp. 92-100) (Trajkov, I., Arnaudova, S.)

– Research about family violence in Republic of Macedonia (2007), In: Psychology and violence in the society, Faculty of Philosophy, Osijek, Croatia (pp. 169-175) (Arnaudova, S., Trajkov, I. and Denkova, F.)

– A role of the family and school in process of civilization on exceptional children (2007), In: European dimensions of reforms in the educational system, Novi Sad, Serbia (pp. 449-452) (Trajkov, I, Arnaudova, S.)

– Primary prevention of drug abuse among the adolescents (2006), In: Mladost slomlenih krila, Vrnjacka Banja, Serbia (pp. 30-42) (Arnaudova, S.,Trajkov, I. and Tasevska-Belcovska, J.)

– Primary prevention of drug abuse among the adolescents, student assistance program in Macedonia (2006), In: Mladost slomlenih krila, Vrnjacka Banja, Serbia (pp. 43-49) (Trajkov, I., Arnaudova, S., and Tasevska-Belcovska, J.)

– Теории за когнитивниот развој и нивната примена во образованието, Воспитание-Списание за теорија и практика Педагошки факултет – Штип (2002);

– Социјално емоционална ексклузија на детето во семејството и неговиот психосоцијален развој, Зборник Университетска специјалност “Социјални дејности”, Софија (2002);

– Структура на вредносниот систем кај студентите од Педагошките факултети во периодот на транзиција во Р. Македонија ,Зборник Образованието на Балканите Благоевград (2001)