д-р Лена Дамовска

Редовен професор

Проф. д–р Лена Алабашовска Дамовска е родена 1967 година во Полска. Дипломирала (1988) и магистрирала (1994), докторирала (2000) на Институтот за педагогија, Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во април 1990 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за педагогија. Од (1994) година таа е асистент, од 2001 доцент, од 2005 вонреден професор и од 2010 редовен професор на институтот за Педагогија.

Нејзините наставни и научни интересирања се насочени кон научните области Педагогија и Методика, потесна специјалност дидактичко-методичките модели и пристапи кон раното учење и развој на децата во предуучилишната и рано училишната возраст. Предава повеќе предмето на прв втор и на трет циклу на студии на Филозофскиот факултет и на Факултетот за Физичко образование и спорт при УКИМ.

Била раководител на Институтот за педагогија 2004-2009), прв Продекан за меѓународна соработка на Филозофскиот факултет (2010-2013), Продекан за настава на Филозофскиот факултет (2013-2017). Таа е иницијатор и основач на Унеско центарот за Интеркултурни студии и истражувања при Филозофскиот факултет во Скопје (2012).

Била консултант и соработник на значајни меѓународни и невладини организации World Bank, (Светска Банка), UNICEF (Уницеф), UNESCO (Унеско), Save the Children, OMEP, USAID, (УСАИД), SCG – Search for Commоn Ground, OSCE.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на повеќе универзитети во САД, Финска, Велика Британија, Полска, Италија, Холандија, Турција, Австрија, Словенија, Шведска, Швајцарија, Хрватска, Руанда, Шри Ланка, Бугарија, Грција; IVLP International Visiting Leadership Program, студиски престој во САД (2012); Salzburg Seminar (2005).

Била визитинг професор на универзитети во Грција, Шри Ланка и Полска.

Учествувала во бројни меѓународни и национални научно истражувачки и апликативни проекти, на разни позиции како раководител на проект, член на експертски тим, национален координатор, советник, меѓу кои:
– SSIP Project Social Services Improvement Project, ССИП-Проект за подобрување на социјалните услуги, Светска банка и МТСП (2019-2024)
– Strenthening the social cohesion in MK, SCG – Search for common ground, USAID (2018-2019);
– Anchoring of multiethnic youth work in the University Curriculum for Future Teachers, LOJA, Институт за педагогија, Филозофски факултет (2014-2019);
– Peace Educations impact on relatiоnship building and societal conflicts, Gothenburg University, SGS- School of Global Studies (2015-2018);
– Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Care, PRECEDE project, Детска амбасада Меѓаши (2014, 2015, 2016);
– Enhancing dialogue and collaboration through intercultural education and research, UNESCO Venice office, Филозофски факултет (2011-2013);
– Strengthening the Pre-Service Teacher Training System in a Multi-Ethnic Society, OSCE, (2009-2013); Guidelines for Conducting Practicum Assignments for students, future teachers, educators and pedagogues, OSCE Mission Skopje, (2012-2013).
– Going global – Early learning and development standards, Уницеф канцеларија во МК, МТСП 2008-2010
– Регионален консултант за развој и валидација на стандардите за рано учење и развој (Србија, Бугарија, Косово), УНИЦЕФ (2009-2010);
– член на експертскиот тим Проект – Ран детски развој, Стандарди за рано учење и развој кај децата од 0-6 години во Р. Македонија, УНИЦЕФ, МТСП, 2008-2010
– Ран детски развој, Развој и валидација на стандардите за ран детски развој, УНИЦЕФ, МТСП 2006-2008

Член е на повеќе меѓународни асоцијации за образование и рано учење и развој: Balkan Association for Education and Pedagogy, International Research Network of Early Childhood Development, ISSA. Член е на уредувачкиот одбор на меѓународни списанија во земјава и во странство (Полска, Србија, Турција). Била Регионален експерт на Уницеф (2005-2010). Реализирала голем број на професионални обуки во зејава и во регионот (Србија, Бугарија, Косово). Го зборува англискиот и полскиот јазик.

Проф. д–р Лена Алабашовска Дамовска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [МО103З] Образовен систем и законодавство

 • 2

  [ПЕ210И] Современи тенденции во предучилишното воспитание и образование

 • 3

  [КФ253И] Историја на византиската философија

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ПЕД01] Алтернативни пристапи во раното учење и развој

 • 2

  [ПЕД12] Курикулуми за рано образованиеБиблиографија

Книги:

Предучилишен курикулум (2019) Студентски сервис, Скопје

Нови практики во детските градинки (редактор) (2012), Темпора Веритас, Скопје

Спортска педагогија (коавтор) (2011) МОН, Скопје

Алтернативни пристапи кон педагогијата (коавтор) (2010) Бомат Графикс, Скопје

Компатибилноста на предучилишното со основното воспитание и образование (2001), КРУГ, Скопје

Предучилишното и основното воспитание и образование во РМ – развој, состојби и перспективи (коавтор) (2000), Филозофски Факултет: Скопје

Компаративно истражување на воспитно образовните вредности (1997), Европа92, Кочани

Играта и нејзиното организирање во детските градинки (1995), ДОГЕР, Скопје

Одбрани стручни трудови и публикации:

Damovska, L., Tasevska, A. Requirements for reorganization of the first cycle of primary education in the republic of Macedonia (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Vol. 2, Issue.1, June 2014.

Damovska, L., Tomevska-Ilievska, E., Tasevska, A. The Conceptual and Systematic Setting of the Practical Teaching in the Republic of Macedonia (Model and Experiences) (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Vol. 2, Issue.2, December 2014.

Damovska, L. Ефективно учење во раното детство, Effective learning in Early Childhood, International Journal for Education Research and training Volume,1 Issue 1, 2015.

Damovska, L. Quality of the Education of Preschool teachers and the new concept of Early Childhood Development, in Curriculums of Early and compulsory education ed. D. Bouillet-M. Matijevic), Uciteljski fakultet, Sveuciliste u Zagrebu, 2009 p. 269-277.

Damovska, L., Tomevska-Ilievska, E., Tasevska, A. Practical teaching as a model for developing the pedagogical competences – states and perspectives, Conference proceedings, 1st International scientific conference: Practicum of future pedagogues, teachers and kindergarten teachers in multicultural environments – experiences and challenges, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Philosophy; Faculty of pedagogy, St Kliment Ohridski; State University Tetovo, Faculty of Philosophy; University St Kliment Ohridski in Bitola, Faculty of Education; Goce Delćev University in Štip,Faculty of Education Sciences, MCEC and OSCE-Human Dimension Department in Skopje, 2015.

Damovska, L. Tasevska, A. Contemporary strategies for the development of critical thinking in the first cycle of primary education, 2-nd International conference, Education across borders: Critical thinking in education, Book of papers, University of Florina, Faculty of Education; University of Korça, Faculty of Education and Philology; University of Bitola, Faculty of Education, (2014=.

Damovska, L. Tasevska, A. Professional competences of kindergarten teachers in R. Macedonia regarding the physical and health development of children aged between 0 to 6, Conference proceedings, 1-st International scientific conference: Research in physical education, sport

Реџио Емилија (Regio Emmilia), педагошко-психолошка концепција соодветна на децата на 21 век, Просветно Дело, бр. 3, 2009

The European Impact on the Current Educational Reforms in Macedonia in: European unification and the educational challenges in the Balkans (ed.N.P.Terzis), Publishing house Kyriakidis, 2008, p 47-55

Further Education of the Preschool and Elementary teachers in Macedonia in:Further Education in the Balkan Countries (ed. O Demirel- A.M.Sunbul) Volume 1, EGITIM academi, 2008 p. 47-58

Статусот на воспитувачите во реформата на предучилишното воспитание и образование, Просветно дело, бр. 3-4, 2005

Ајде да Учиме, Природа и Општество (коавтор) – прирачници за подготвителна година во детските градинки и во основните училишта, 1. Растенија и животни, 2. Јас и општествената средина, 3. Природата и екологијата, 4. Човекот и светот, Просветно дело, Скопје, 2005

Валдорф педагогијата на почетокот на 21 век – искуства и перспективи, Годишен зборник на Филозофки факултет, Скопје, кн. 58, 2005

Children’s games and toys in Macedonia in the period between the two World Wars(1918-1941), in Childhood in the SouthEast Europe, p.67, Zur Kunde SudoostEuropas, Band 11/28, Belgrade-Graz, 2002

“Conditions for appropriate pedagogical organizing and performing of play in preschool institutions in Macedonia,

Childhood education – international perspectives, Oulun-Yliopistopaino, Oulu, Finland, 1996

Детето и вредностите (1996), Просветно дело бр. 3, Скопје