%d1%81-%d0%be-%d0%be-%d0%bf-%d1%88-%d1%82-%d0%b5-%d0%bd-%d0%b8-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0

С О О П Ш Т Е Н И Е ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ЗА СТУДИСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАПИШУВАЊЕТО НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ БИДЕ НА 26.9.2023 ГОДИНА ОД 8.30 ДО 15.00 ЧАСОТ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Индекс (без залепена фолија) и студентска легитимација
  2. Образец за запишување семестар
  3. Пријавен лист (шв 20)

(индексот, студентската легитимација, образецот за запишување семестар и пријавниот лист (шв 20) ги има во Студентскиот сервис на Филозофскиот факултет)

  1. Три фотографии (две од 3,5х4,5 см и една од 2х3 см);
  2. Потврда за:
  • уплатени 750,оо денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака за ИКСА на УКИМ Филозофски факултет, на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 160010368978818, приходна шифра 723012, програма 41; (уплатница ПП 50) (Надоместокот на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.)
  • уплатени 1000,оо ден. за ПРИРАЧНИК ЗА СТУДЕНТИ на жиро-сметка на Филозофски факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723013, програма: 41, (на уплатница ПП 50);
  • уплатени 300,оо ден. за испити од семестар на жиро-сметка на Филозофски факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723013, програма:41 (на уплатница ПП 50);
  • уплатени 100,оо денари за активности на факултетско собрание на жиро сметка на Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, сметка : 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723019, програма: 41 ( уплатница ПП 50) и да се напише кај повикување на број – задолжување: 723019-1118;
  • уплатен цел износ (200 €-студенти од државна квота или 400 €-студенти со кофинансирање/вонреден) или прва рата од 100€ (прва рата за студенти од државна квота) или 200 € (прва рата за студенти со кофинансирање/вонреден) во денарска противвредност на жиро-сметка на Филозофски Факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723012, програма: 41, (на уплатница ПП 50);

22.09.2023 год.                                                     ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Leave a Reply