Студиска програма по интер-религиски студии втор циклус (2018 – )

Насока: Интер-религиски студии (120 кредити)


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Социологија на големите светски религии Зоран Матевски257.5
2. Предмет од Листа бр.1 257.5
3. Предмет од Листа бр.1 257.5
4. Предмет од Листа бр.2 257.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ИРС201З Филозофија на религија Марија Тодоровска 257.5
2. Предмет од Листа бр.2 25 7.5
3. Предмет од Листа бр.2 25 7.5
4. Изборен предмет од Листата слободни предмети наУКИМ 25 7.5

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Семинар во функција на подготовка на магистерскиот труд30

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. ИРС401ЗМагистерски труд30

Листа бр.1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИРС102ИМетодологија на истражување со статистикаАница Драговиќ257.5
2.ИРС103ИАнтички религииРатко Дуев257.5
3.ИРС104ИМоралните аспекти на јудаизмот, христијанството и исламотТатјана Стојаноска Иванова257.5
4.ИРС105И Религија и демократија Ило Трајковски257.5
5.ИРС106ИАнтропологија на религијатаИлија Ацески257.5

Листа бр. 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИРС107И Односот на религијата и глобализацијатаМарија Дракуловска Чукалевска257.5
2.ИРС108И Религиски фундаментализам и екстремизам Мирољуб Јевтиќ257.5
3.ИРС109И Демографски процеси, семејство и религијаАница Драговиќ257.5
4.ИРС110И Религија, насилство и разрешување на конфликтиЗоран Матевски257.5
5.ИРС111И Верските заедници и религиската толеранција во Република МакедонијаТатјана Стојаноска Иванова257.5
6.ИРС112И Христијанството во средновековна МакедонијаАлександар Атанасовски257.5
7.ИРС113ИПсихологија на религијатаБлагоја Јанаков257.5
8.ИРС114И Историски аспекти на односот помеѓу црквата и државата во Р. Македонија Борче Илиевски257.5
9.ИРС115ИРелигијата и концепциите за мирот- Религија, конфликти и градење мирЛидија Георгиева257.5
10.ИРС116И Религијата и човековите праваИло Трајковски257.5
11.ИРС117И Религиозноста во Р. МакедонијаИлија Ацески257.5
12.ИРС118И Религиозноста и квалитетот на живот на лицата со посебни потребиГоран Ајдински257.5
13.ИРС119И Родот и религијатаБоби Бадаревски257.5
14.ИРС120ИПредисториски култови и верувања Драги Митревски257.5
15.ИРС121И Религија и педагогијаАнета Бараковска257.5