%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b0

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на трет циклус студии

ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 
Запишувањето на зимскиот семестар ќе се врши во периодот од 25. IX 2023 до 29.
IX 2023 година од 10:30 до 14:00 часот, со следниве документи:
  Индекс
  Образец за запишување семестар со уплатница од 50,00 денари за
административна такса;
   Уплата за „Активности на Факултетско студентско собрание (по семестар)“ на
општа уплатница ПП50 со следниве податоци:

 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје;
  банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка
  на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма: 41;
  повикување на број/задолжување: 723019-1118; износ: 100,00 денари.
    Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор, на
  сметката на Филозофскиот факултет на општа уплатница ПП 50 со следниве
  податоци:
 • од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје;
  банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка
  на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723011 и програма: 41;
 • од страната на налогодовач задолжително во повикување на број – задолжување да се
  внесе бројот на студиската програма за:
  ФИЛОЗОФИЈА 723011-01
  ПЕДАГОГИЈА          723011-02
  ИСТОРИЈА 723011-03
  ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ И АРХЕОЛОГИЈА 723011-04
  СОЦИОЛОГИЈА 723011-05
  ПСИХОЛОГИЈА 723011-06
  БЕЗБЕДНОСТ, ОДБРАНА И МИР 723011-07
  СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 723011-08
  КЛАСИЧНИ СТУДИИ       723011-09
  МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 723011-10
   
  Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на
  уплата.

 
               Студентот при заверувањето на семестарот, односно најдоцна со запишувањето
на наредниот семестар доколку ги има реализирано активностите од тековниот семестар
поврзани со пријавувањето и изработката на докторската дисертација потребно е да
достави извештај и тоа согласно бројот на кредитите предвидени со студиската програма
по која студираат. 
ANNOUNCEMENT for students studying in third cycle

 • doctoral studies under the ECTS
  Registration (enrollment) of the winter semester for students enrolled in third cycle -doctoral studies
  will be held from  25. IX 2023 until  29. IX 2023.
   
  д-р Соња Тевдовска
  Виш соработник за втор и трет циклус студии
  Филозофски факултет

Leave a Reply