Ф103З/18: ФИЛОЗОФСКА АНТРОПОЛОГИЈА

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаI4+26

Наставник: д–р Бранислав Саркањац

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија од тематската целина на филозофската антропологија.

Содржина на предметната програма:

Запознавање со тематиката на фундаменталните проблемски содржини на филозофската антропологија – природата на човекот, смислата на смислата, потребите, техниката, вредностите, културата и вредноста на животот.

Литература:

1. Јовановски, К., Филозофска антропологија, Куманово: Марида, 2000.

2. Касирер, Е., Есеј за човекот, Скопје: Култура, 1998.

3. Марковска, С., С. Симоновска, Антропологија – зборник текстови, Скопје: Догер, 1999.

4. Младеновски, Ѓ., Антропологија – зборник текстови, Скопје: Филозофски факултет, 2000.

5. Шелер, М., Положбата на човекот во космосот, Скопје: Аз-Буки, 1998.