Ф305И/18: Интеркултурно и мултикултурно образование

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаIII2+26

Наставник: д–р Лена Дамовска; д–р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Сензибилизирање за работа во интеркултурна средина; запознавање со основните поими и принципи на интеркултурното образование; стекнување вештини за креирање на курикулум за интеркултурна средина.

Содржина на предметната програма:

Општесвената улога на образование. Интеркултурното образование како глобален феномен; Образование во мултикултурно општество; Мултикултурата и интеркултурата и образованието; Образованието како процес на стекнување интеркултурални компетенции; Дизајн на курикулум во интеркултурен контекст; Улогата на семејството и образовните институции.

Литература:

1. Carl A. Grant and Agostino Portera (eds.), Intercultural and Multicultural Education / Enhancing global Interconnectedness, Routledge, Taylor and Francis group, New York, 2011

2. Darla K. Deardorff (ed.), The SAGE Handbook of Intercultural Competence, Sage, LA–London, 2009.