Ф701З/18: Модерна филозофија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVII4+26

Наставник: д–р Ристо Солунчев

Цели на предметната програма:

Цели на предметот се студентите да добијат продлабочени сознанија за основните философски проблеми и за најзначајните философски идеи во модерната западноевропска философија, да развијат критичка способност за философска анализа на доминантните философски прашања, да развијат способност да ги интерпретираат, анализираат и оценуваат автентичните философски текстови и притоа соодветно да ја користат секундарната литература.

Содржина на предметната програма:

Предметот „Модерна философија“ се фокусира на презентирање и анализирање на главните философски идеи и проблеми во историјата на модерната западноевропската философија. Се анализира пост-хегеловската ситуација и философијата на опозицијата кон Хегел: Шопенхауер, Киркегор, Ниче, Маркс. Потем, се анализираат главните философски дискурси и дивергенции во првата половина на 20 век како Бергсонизмот, Прагматизмот, Феноменологијата и Егзистенцијализмот, како и фундаменталните концепти на Логичкиот позитивизам и раната аналитичка философија.

Литература:

1. Šopenhauer, Artur, Svet kao volja i pretstava, Beograd: Grafos, 1981.

2. Kjerkegor, Soren, Ili-Ili, Beograd: Grafos.

3. Niče, Genealogija morala.

4. Хусерл, Едмунд, Идејата на феноменологијата, Скопје: Аз-Буки.

5. Бергсон, Анри, Креативна еволуција, Скопје: Аз-буки.

6. Витгенштајн, Лудвиг, Логичко-филозофски трактат, Скопје: Магор.

7. Hajdeger, Martin, Bitak i vrijeme, Zagreb: Naprijed.

8. Џемс, Вилијам, Прагматизам, Скопје: Метафорум.

9. Sartr, Žan Pol, Filozofski spisi, Beograd: Nolit, 1984.

10. Windelband, Wilhelm, Povijest filozofije, Zagreb: Naprijed, 1978.

11. Мухиќ, Ферид, За смислата и доблеста, Скопје/ Битола, 1997.

12. Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy, Oxford: Clarendon press, 2010.

13. Routledge Encyclopedia of Philosophy in 2 volumes, London: Routledge University press, 1998.