Ф704И/18: Филозофија на културата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVII2+26

Наставник: д-р Вангел Ноневски

Цели на предметната програма:

Совладување на поимно-категоријалниот систем на толкувањето и вреднувањето на културата/културите.

Содржина на предметната програма:

Предмет и методи на философијата на културата; културата и природата; природата на човекот и културата; културата и митот; културата и телигијата; културата и идеологијата; културата и уметноста; културата и личноста; поделба на културите; форми на културата; источна и западна култура; елитна култура; масовна култура; народна култура; контра-култура; антикултура; мултикултурализам; култура на другоста.

Литература:

1. Гирц, Клифорд, Толкување на културите (стр. 13-59; 190-228), Скопје: Магор, 2007.

2. Вилијамс, Рејмонд, Културата (стр. 5-48), Скопје: Култура, 1996.

3. Соколов, Е. В., Културологија (стр. 5-48), Београд: Просвета, 2001.

4. Касирер, Ернст, Есеј за човекот, Скопје, Култура, 1998.

5. Џепароски, Иван (прир.), Аспекти на другоста, Скопје: Менора, Евро Балкан, 2007.