Ф801З/18: Филозофија на политиката

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVIII4+26

Наставник: д–р Бранислав Саркањац

Цели на предметната програма:

Воведување на студентите во суштината на политичкото, во главните идеи и извори на политичката мисла. Преиспитување на политичките категории како „суштествено спорни поими”. Разбирање на политичката стварност.

Содржина на предметната програма:

Се одмеруваат разни пристапи кон политичкото: на либерализмот, конзервативизмот, марксизмот, постмодернизмот и постколонијализмот. Се разгледуваат главните мислители на политичкото и главните поими на филозофијата на политиката. Политичката ситуација на Македонија во последната деценија на 20 век како рамка за преиспитување на класичните и современите теории на политичкото. Мислители на кои најмногу им се придава значење – Платон, Аристотел, Макијавели, Русо, Хобс, Хегел, Маркс, Мил, Кристол, Оукшот. Особено внимание ќе им се посвети на проблемите на власта, моќта, слободата, еднаквоста, праведноста, демократијата, нацијата.

Литература:

1. Б. Саркањац, Идеологијата и субјективитетот, Метафорум, 1993.

2. Б. Саркањац, Јавно здравје и здравствена реформа, Филозофски факултет, 2008.

3. Б. Саркањац, По свое, Макавеј, 2009.

4. Б. Саркањац, Komsi_kapicik култура и политика, 3590, 2000.

5. Б. Саркањац, Идејата на конзервативизмот, Макавеј, 2011.