ПС804И/18: Методика на настава по психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVIII2+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Стекнување вештини за поучување во одделението преку проучување и истражување на методите, целите и другите елементи на наставата.

Содржина на предметната програма:

Наставни планови и програми. Методи во наставата.Работилници како современи методи. Директивно и индирективно поучување.Таксономија на когнитивни и афективни цели во наставата. Организација на часот. Планирање на подготовка за час. Методологија на анализа на учебници: когнитивна (психолингвистичка), мотивациска и социјализаторска. Форми на учење и учебник. Оценување.

Литература:

1. Poljak, V., Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 1984

2. Danilović, M., Tehnologija učenja i nastave, Institut za pedagoška istrazivanja, 1998, 39-51

3. Kovač-Cerović, T., Učionica dobre volje, Grupa Most, 1995 (49-108)

4. Визек Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В., Миљковић, Д., Психологија образовања, IEP – Vеrn: Загреб, 2003

5. Гордон, Т., Како бити успешан наставник, Креативни центар, Београд, 2000