д–р Орхидеја Шурбановска

Редовен професор

Д-р Орхидеја Шурбановска е родена на 11.01.1966. во Скопје. Работи на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет-Скопје, како редовен професор на предметите: Педагошка психологија, Методика на наставата по психологија, Психологија во образованието и воспитувањето, Психологија на семејството, Училишна интеракција, Психологија на партнерски односи и други. Дипломирала на Институтот за психологија при Филозофскиот факултет – Скопје, во 1989. Во 2002 година ги завршила магистерските студии на Институтот за педагогија, насока – дидактика во воспитно образовниот процес, со магистерската теза: Социоемоционална клима во класот-реални и посакувани состојби. Во 2004 година ги завршила магистерските студии на Институтот за психологија, насока – Педагошка психологија, со магистерската теза: Психисоцијална клима и социјална положба на учениците во одделенијата со активна и традиционална настава. Докторирала на Институтот по психологија со тема на докторската дисертација: Семејството и врсниците како фактори на социјалното однесување на детето во училишната средина, 2009 година. Од 1991- 1999 работи како училишен психолог и професор во Гимназија „Никола Карев“ Скопје. А од 2000 година па до денес (2020) е вработена на Филозофскиот факултет во Скопје при Институтот за психологија, прво како асистент, доцент, вонреден професор и редовен професор.

Член е во извршното тело на меѓународна светска организација која поддржува/организира научноистражувачка дејност: Center for the Study of Interpersonal Acceptance & Rejection, University of Connecticut, USA

Своето знаење го проширува и во апликативните области на психологијата, и тоа во едукација за Гешталт терапија, во траење од 980 часови (1989-1993), и тренинг во областа на методологија на истражувањата (2009), во организација на Европската Асоцијација на Истражувачи на Адолесценцијата (ЕАРА) во Турција.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Турција, Италија, Србија, Португалија, Шпанија.

Оснoвач е на здружението за дислексија „Ајнштајн“ при што одржала преку десетина семинари во повеќе градови во Македонија.

Флуентно го зборува англискиот јазик; аматерски се занимава со музика и поезија и е љубител на музичката и ликовната уметност.

Истражувачки интереси: Психологија на деца со потешкотии во учењето дилскеисија, Психологија во образованието, психологија на семејството, врсничка интеракција, методика.

Проф. д–р Орхидеја Шурбановска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПС1513/18] Педагошка психологија

 • 2

  [ПС2012И/18] Психологија на деца со тешкотии во учењето

 • 3

  [ФПС205И/18] Психологија на семејството

 • 4

  [ПС2013И/18] Врсничка интеракција

На третиот циклус студии:
 • 1

  Педагошка психологија

 • 2

  Социјализација на детето во семејството и со врсницитеБиблиографија

Учебник:     

Каровска, А., Ајдински, Г., Кардалевска, Љ., Шурбановска, О. (2018). Процена и стратегии за работа со ученици со дислексија, дискалкулија, дисграфија и диспраксија. Филозофски факултет, Скопје.

Монографии:

– Орхидеја Шурбановска (2018). Другарството меѓу врсниците (психолошки аспекти). Филозофски факултет, Скопје.

– Орхидеја Шурбановска (2013). Родителите и однесувањето на детето во училиштето, Филозофски факултет, Скопје.

Научни трудови во списанија:

– Шурбановска, О. (2019). Емпатијата како главна карактеристика на социјабилноста на детето. Зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

– Blaževska Stoilkovska, B., Šurbanovska, O., Fritzhand, A., Stojanoska Ivanova, T. (2018). Life role salience and subjective well-being among macedonian employees: does family-supportive organization perception moderate this relationship International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 31(3):281–291.

https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01204

– Shurbanovska, O. (2018). Scale for Higher Education Teaching–Teacher-oriented or Student-oriented. Empirical studies in Psychology, Belgradе,стр. 50-53.

– Шурбановска, О. (2018). Приказ на прашалникот за перцепирано родителско прифаќање–отфрлање (PARQ), Description of the questionnaire on perceived parental accetptance–rejection (PARQ), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 71/ 235-258.

– Николовски Д., Шурбановска О. (2018). Дислексијата (не)препознаена од Институциите–Тешкотии во учењето (дислексија) кај средношколците во Република Македонија, во: 5та Меѓународна конференција, „Трансформација кон одржливо и флексибилно општество за лицата со инвалидност“, Скопје, Филозофски факултет, 377-395.

– Shurbanovska, O., Kitkanj, Z., Mitrovska, N. (2017). Parental acceptance–rejection and emotional intelligence among adolescence with and without delinquent behavior. Родителското прифаќање/отфрлање и емоционалната интелегенција кај адолесценти со и без деликвентно однесување, Journal of special education and rehabilitation, Skopje, Vol. 18/3-4, 55-71. SCOPUS

– Shurbanovska, О. (2016). Teaching in higher education–teacher centered or student centered, International Journal for Education, Research and training, Vol.2/2, 91-105

– Shurbanovska, O., Frichand, A., Bladzevska Stoilkovska, B. (2016). Relationship between parent and child today. Socioligical Review. vol. XVII/. 2, 49-63.

– Blazevska-Stoilkovska, B., Zaharia, D., Chudzicka Czupala, A., Surbanovska, O., & Fritzhand, A. (2016). Boundary Flexibility and Transitions Over The Work and Family Domains: Gender and Cross-cultural Differences. Зборник на трудови од Меѓународната конференција за теорија и практика во психологијата, Скопје.

– Шурбановска, О. (2016). Специфичните тешкотии во учењето кај учениците–дислексија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 69/ 201-214.

– Шурбановска, О. (2015). Семејните односи и односите меѓу врсниците како предиктори на срамежливоста на учениците. Просветно дело – Списание за теорија и практика на образованието, LXVIII/4, 56-73

– Shurbanovska, O. (2013). Expectancy as a Mediator of the Relationship Between Learning Strategies and Academic Achievement Among University Students, Međunarodni Časopis Psihološka istraživanja, Vol. XVI (1) 2013, 17-27

– Shurbanovska, O. (2013). Implikacije procene reciprociteta prijateljstva deteta sa najboljim drugom u razredu, Elektronski časopis – XIX Naučni skup, Empiriska Istraživanja u Psihologiji, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu (Serbia): http://www.empirijskaistrazivanja.org/.

– Shurbanovska, O.(2013). Parent’s and Friend’s as Factors of Child’s Behavior at School: A Comparison of Multiple Correlations, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education,Vol 1, No 1. http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/1

– Шурбановска, О. (2013).Карактеристики на врсничкото другарство. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

– Shurbanovska, O.(2012). Korelati socijalnog ponašanja deteta u školi, Primenjena psihologija, Vol V/1 2012 Filozofski fakultet, Novi Sad.

– Шурбановска О. (2012). Однесувањето на детето и младиот адолесцент во училиштето,Просветно дело, Списание за теорија и практика на образованието, АД Просветно дело – Скопје, No 5, 115-132.

– Шурбановска О. (2010). Осаменост, задовослтв од училиштето и другарството. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, http://www.fzf.ukim.edu.mk;

– Шурбановска О. (2007). Агресивно однесување во училиштата. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.

– Denkova, F., Šurbanovska, O. (2006) Differences in the motive of ahievement of 8th grade students from Macedonian and Roman Nationality in Macedonia – Almanah for Autmn Scientific Conferene Sofija, Bulgarija.

– Шурбановска, О. (2006). Кој е кој во одделението? Годишен зборник, Скопје, стр. 173-183.

– Шурбановска, О. (2004). Одделенска психосоцијална средина за учење на основношколците, 30 години Институт за психологија, Филозофски факултет, Скопје. Стр. 327-342.

– Шурбановска, О. (2004). Дисциплина во училиштето и позитивно подучување, Годишен зборник, Филозофски факултет, Скопје стр. 210-225.

– Шурбановска, О. (2003). Социо-емоционална клима во одделенијата на скопските гимназии. Годишен зборник, Филозофски факултет Скопје, стр. 211-231.

– Шурбановска, О. (2003). Развој информатичких вештина код ученика у повољној емоционалној средини. Технологија у оберазовању-предизвик 21 века, Институт за педагошка истраживања , Београд, стр. 250-254.

– Шурбановска, О. (2001). Психоаналитичка интерпретација на развојните процеси на детето во семејството и училиштето. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, стр. 208-220.

– Шурбановска, О. (2000). Потреби за образование на мајките на деца на улица. Зборник од Симпозиум за улични деца-деца на улица, Скопје.

Учествa на конференции:

– Shurbanovska, O., Naumova, K., Frichand, A. (2018). Divorce as risk factor of children’s perception of parental rejection, 7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Athens, Greece;

– Shurbanovska, О. (2018). Scale for Higher Education Teaching–Teacher-oriented or Student-oriented XXIV Scientific Conference “Empirical studies in Psychology”, Belgrade, Serbia;

– Николовски, Д., Шурбановска, О. (2018). Дислексијата (не)препознаена од Институциите–Тешкотии во учењето (дислексија) кај средношколците во Република Македонија, во: 5та Меѓународна конференција-Трансформација кон одржливо и флексибилно општество за лицата со инвалидност, Охрид;

– Surbanovska O, Frichand A., Stoilkovska Blazevska B. (2016). Perceived parental styles, friendship quality and moral emotions among adolescents, The 6th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, Madrid, Spain;

– Стојаноска Иванова Т., Фрицханд А., Шурбановска О., Блажевска Б. (2016). Еднаквост на образовни шанси: Меѓународна научна конференција Климентово дело (јазик, литература, образование, култура), Универзитет „Гоце Делчев“, Штип;

– Shurbanovska, O., (2016). Higher education–teacher centered or student centered. International Scientific Conference – Pedagogy in a Modern Global Society, Ohrid;

– Fritzhand, A., Blazevska Stoilkovska, B., Shurbanovska, O. (2015). Parents’ Perception of Children’s Social Understanding: Evidence from the Study on Macedonian Preschoolars. 17th Europian Conference for Developmental psychology, Braga, Portugal;

– Shurbanovska, O., Blazhevska Stoilkovska, B., Fritchand, A. (2015). Boundary flexibility, transitions between work and family domains and life satisfaction among Macedonian full-time employees, XXII Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Croatia;

– Blazevska Stoilkovska, B., Shurbanovska, O., Fritzhand, A. (2015). Односот на транзициите помеѓу областите, конфликтот работа-семејство и исцрпувањето: ублажувачката улога на родот. Труд презентиран на Меѓународната научна конференција- Соочување со општествените трауми: предизвик за социолошките истражувања Скопје;

– Shurbanovska, O., Fritzhand, A., Blazevska Stoilkovska, B. (2015). Односите на родителите со децата во семејството денес. Труд презентиран на Меѓународната научна конференција – Соочување со општествените трауми: предизвик за социолошките истражувања, Скопје;

– Шурбановска, О. (2014). Родителската и врсничката интеракција како фактори на агресивното однесување на детето во училиштето. Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата, Скопје;

– Blaževska Stoilkovska B., Zaharia D., Chudzicka A., Šurbanovska O., Frchand A. (2014). Boundary flexibility and transitions over the work and family domains: Gender and crosscultural differences. Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата, Скопје;

– International scientific Conference 21st Ramiro and Zoran Bujas’ Days, University of Zagreb, Faculty o Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Загреб, Хрватска, 11-13 април 2013 година со трудот Interest, uncertainty avoidance, personality and career decision making difficulties among secondary school students;

– XIX Naucni skup, Empiriska Istrazivanja u Psihologiji, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, 2013, (Serbia), naslov rada: Implikacije procene reciprociteta prijateljstva deteta sa najboljim drugom u razredu;

– IX Konferencija sa međunarodnim učešćem: Dani primenjene psihologije 2013, Niš: Profesionalni timski rad nastavnika usmeren ka unapređenju učenikovih postignuča;

– International Conference Life Design and Career Counseling, Building Hope and Resilience, University of Padua (Italy) 2013- title of the abstract: Predictors of Students Satisfaction of the School;

– International Conference Life Design and Career Counseling, Building Hope and Resilience, University of Padua (Italy) 2013- title of the abstract: Relation of career indecision, openess to experience and conscientiousness to phases of career decision making;

International Psychological Applications Conference and Trends (INPACT), 2012, Lisbon, (Portugal), title ofabstract: Whether the family is more important factor than the peers for the student’s behavior at school?

– International Psychological Conference 20st Ramiro and Zoran Bujas’ Days, University of Zagreb, Faculty o Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Загреб, Хрватска, 7-9 април 2011 година со трудот Learning strategies, motivation and academic achievement of psychology students ;

– XIIth European Congress of Psychology, Istanbul, 04-08.2011, (Turkey), title of paper: Motivation and learning strategies among psychology and architecture students and their academic achievement;

– Međunarodni naučni–stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Otsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija) 2011, naslov на abstraктот: Porodica, vršnjaci i socijalno ponašanje deteta u školi;

– XXIXth International Congress of Psychology–Berlin (Germany), 2008, Values and models of identifiation of adolescents and their parents;

– IVth Autumn Scientific International Conference, Sofia (Bulgaria), 2006: Differences in the motive of achievement of 8th grade students from Macedonian and Roman Nationality in Macedonia.