С101З/18: Социологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаI3+26

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат подетални познавања за основните прашања и проблеми кои изучува социологијата како и за специфичноста на социолошката перспектива со цел поуспешно да се следат содржините од другите социолошки предмети.

Содржина на предметната програма:

Социолошка перспектива: предмет на социололгијата, „социолошката имагинација“; Методи на социологијата; Главните теориски перспективи во социологијата; Човекот, културата и општеството; Социјализација; Девијантно однесување: Социјална контрола; Социјална интеракција; Социјална структура и нејзините компоненти; Општествени групи, организации и институции; Сексуалноста и општеството; Расни и етнички групи.

Литература:

1. Ацески, Илија, Социологија, Филозофски факултет, 2017

2. Gidens, Entoni, Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007

3. Macionis, John J., Sociology, Pearson, 2015

4. Rajt, Mils, Sociološka imaginacija, Plato, 1998

5. Parsons, Talkot i dr., Teorije o društvu: Osnovi savremene sociološke teorije I i II, Vuk Karadžić, 1969

6. Dahrendorf, Ralf, Homo sociologicus, Gradina, 1989