ПЕ805И/18: Рано учење и развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVIII2+14

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Стекнување основни знаења и вештини за квалитетна подготовка на воспитнообразовната работа во детските градинки, согласно развојните можности, потреби и интереси на предучилишните деца.

Содржина на предметната програма:

Основни принципи на рано образование во предучилишниот период, Стандарди за рано учење и развој, Развојните домени, Планирање базирано на стандардите, Улогата на воспитувачот во раниот детски развој, Структурирна и стимулативна средина за рано учење и развој.

Литература:

1. Evans, J. L., Early childhood counts:a programing guide on early childhood care and Development, Washington, D.C.: The World Bank, 2000

2. Дамовска, Л., Стандарди за рано учење и развој кај деца од 0 до 6 години, МТСП-УНИЦЕФ, 2009

3. Програма за рано учење и развој, Службен весник, 2014

4. Tricia, D. (ed.), Researching Early Childhood Education: European perspective, Paul Chapman, London, 1998

5. Mallory, B. L. & New, R. S. (ed.), Diversity & developmentally appropriate practices challenges for early childhood education, New York & London: Teachers College, 1994

6. Smit, V. H. O., Razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999