ПЕ810И/18: Пазар на труд

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVIII2+14

Наставник: д–р Зоран Велковски

Цели на предметната програма:

Студентите ќе се запознаат со пазарот на трудот на национално и интернационално ниво; образовните карактеристики на пазарот на трудот и неговото значење. Студентите ќе стекнат компетенции за следење на промените на пазарот на трудот и побарувачката на работна сила. Студентите ќе бидат оспособени за разгледување и критичка опсервација на образовните потреби на пазарот на трудот.

Содржина на предметната програма:

Потребата за развој на човечките ресурси; Квалификациите и законските документи; Анализа на Пазарот на труд и компетенциите; Односот на образованието/обуката и пазарот на труд; Доживотното учење, специјализацијата и ре-квалификацијата;Права и обврски на едукаторите и обучувачите; Партиципанти на пазарот на трудот; Поединецот и пазарот на трудот; Условите за успех на пазарот на трудот; Вработувачи и вработени; Структура на вработени и невработени; Бизнис асоцијации; Улогата на државата на пазарот на трудот; Економската и социјалната улога на пазарот на трудот; Понуда и побарувачка на работна сила.

Литература:

1. Велковски, З., Lacrimae mundi, ПЗМ, Скопје, 2005

2. Спасовски, Л., Пазарот на трудот и средното стручно образование во Република Македонија, Биро за развој на образованието, Скопје, 2007

3. Извештај за Пазарот на Трудот во Република Македонија, ЕТФ, 2005

4. Kulić, R., Sadržaj rada i obrazovanje, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet u Beogradu, 1997

2. Гоцевски, Т., Образовен менаџмент, Македонска ризница, 2003