ПЕ807И/18: ИКТ ВО НАСТАВАТА

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVIII2+14

Наставник: д–р Вера Стојановска

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со научните сознанијата од областа на примената на ИКТ во наставата и да се оспособат за практична имплементација на стекнатите знаења.

Содржина на предметната програма:

Поим за ИКТ. Интеграција на ИКТ во наставниот процес. Дидактичката вредност на примената на ИКТ во наставата. Компјутерот како медиум во наставата. Примена на компјутерски апликативни програми и едукативни софтвери во наставата. Компјутерски образовен софтвер. Видови компјутерски едукативни софтвери. Интернет во наставата. Модели на настава со примена на ИКТ. Интернет базирано образование на далечина.

Литература:

1. Стојановска, В., Наставни медиуми, Филозофски факултет, Скопје, 2012

2. Вилотијевиќ, М., Дидактика 3, Завод за уџбенике и nаставна средства, Учитељски факултет, Београд, 2000, стр.405-423; 495-521

3. Употребата на компјутери и интернет во образовниот систем на РМ, Фондација Метаморфозис, Скопје, 2010

4. Национална стратегија за развој на информатичко општество и акционен план на Република Македонија, Влада на Република Македонија, Скопје 2005

5. Состојбата со е-учењето во Македонија, Фондација Метаморфозис, Скопје, 2011

6. Mandić, P. D., Informaciona tehnologija u obrazovanju, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2001, str. 289-302

7. Национална стратегија – Стратегија за развој на е-содржини 20102015, Министерство за информатичко општество, Скопје, 2010