ПЕ708И/18: Педагошко водење

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVII2+14

Наставник: д–р Анета Баракоска, д–р Борче Костов

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за современите модели на педагошко водење, да се развијат способности и вештини за примена на современите модели на педагошко водење во различни воспитни ситуации во неосредната воспитна практика.

Содржина на предметната програма:

Определување на поимот педагошко водење; Потреба и значење на педагошкото водење; Цел и задачи на педагошкото водење; Функции на педагошкото водење; Некои нови модели на педагошко водење: Водечко управување на W.Glasser (теорија на контрола и мотивација, квалитетот како најважен поим на теоријата на контрола); Реституција на Diane Chelsom Gossen (вообичаена примена на дисциплина, заблуди во воспитната работа, разлики меѓу дисциплината и казната, определување на поимот реституција, карактеристики на реститцијата, пат кон самодисциплина); Развојно педагошко водење на Mortensen D., и Schmuller A., (концептот на водењето, улогата на емоциите во развојот на личноста, концептот на нужност, одбрамбени механизми).

Литература:

1. Баракоска, Анета, Педагошко водење, интерна скрипта за подготовка на испитот, 2013

2. Gossen, D., Restitucija, Alinea, Zagreb, 1994

3. Glasser, W., Kvalitetna školaŠkola bez prisile, Educa, Zagreb, 1994

4. Mandić, P., Savetodavni vaspitni rad, Svjetlost, Sarajevo, 1986

2. Harmunt, H., Humana škola, Educa, Zagreb, 1997

3. Mortensen, D., Schmuller, A., Pedagoško vođenje u suvremenim školama, Svjetlost, Sarajevo, 1973