Проф. Анета БаракоскаИнститут за педагогија

д-р Анета Баракоска

Редовен професор

Проф. д–р Анета Баракоска е родена 1964 година во Скопје. Дипломирала (1987) и магистрирала (1994) на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во мај 1988/89 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент на Институтот за педагогија. Докторската дисертација на тема „Слободното време на учениците како педагошки проблем” ја одбранила во јули 2002 година на Филозофскиот Факултетот во Скопје на Институтот за педагогија, со што се стекнала со звањето доктор по педагошки науки. Во академското звање доцент е избрана во 2003 година, а во звањето вонреден професор избрана е во 2007 година. Од 2012 година е редовен професор на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет-УКИМ во Скопје.

Како професионалец и експерт во областа на педагогијата, досега има учествувано во неколку домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти, има рецензирано учебници и научни трудови, била ментор на повеќе дипломски, магистерски и докторски трудови. Учествувала на бројни стручно – научни домашни и меѓународни конференции, симпозиуми, тематски расправи, семинари, ТВ емисии. Исто така учествувала во работата на факултетски комисии, уредувачки одбори на зборници и списанија во земјата и странство. Реализирала повеќе експертски активности, како обучувач во работилници за воспитувачи, наставници и педагози, како и експертски активности од поширок општествен интерес. Уредник е на меѓународните списанија International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) и International Journal for Education, Research and Training (IJERT). Член е на меѓународниот уредувачки одбор на списанието International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering (IJSRISE). Активен член е на Здружението за развој на наука, инжињерство и образование УРНИО-Република Србија. Била раководител на постдипломските студии по педагогија во периодот од 2005-2009 година, и раководител на Институтот по педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје во периодот од 2009-2017. Проф. д-р Анета Баракоска избрана е за претседател на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за мандатен период од 29.06.2020 – 29.06.2021 година. Има остварено студиски престои во Австрија и Холандија.

Го зборува англискиот, српскиот и хрватскиот јазик, љубител е на театарската, филмската и музичката уметност.

Истражувачки интереси: општа педагогија, теорија на воспитание, воспитание – општесвени промени, образовни политики, вредности и вредносни ориентации, педагогија на слободно време, методика на воспитна работа, образовен менаџмент, лидерство, обука и развој на човечки ресурси.

Проф. д-р Анета Баракоска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПЕ101З/18] Педагошки правци и учења

 • 2

  [ФПЕ107И/18] Училиштето и општествената средина

 • 3

  [ПЕ202И/18; ФМЧР225И/18; МЧРО403И/18] Образование за развој

 • 4

  [ПЕ223И/18] Воспитна работа во слободното време

 • 5

  [МО101З/18] Менаџмент и претприемништво во образованието

 • 6

  [МО203И/18] Општествена и образовна политика

 • 7

  [ФМО105И/18] Професионална етика во образованието

 • 8

  [МЧР101З/18] Менаџмент и стратешки развој на човечките ресурси

 • 9

  [МЧР2011И/18; МЧР3012И/18] Водство во организациите

 • 10

  [МЧРО104И/18] Општа педагогија

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ФЗФП1] Научно-истражувачка етика во педагогијата

 • 2

  [ПЕД29] Теориски парадигми во педагошката наука

 • 3

  [ПЕД26] Слободното време како современа педагошка категорија

 • 4

  [ПЕД19] Образованието и политиката

 • 5

  [ПЕД16] Мултисекторско партнерство во социјално-педагошката работа

 • 6

  [ПЕДО8] Компаративна образовна политикаСелектирана библиографија

Баракоска, А., Воспитанието, вредностите и развојот на личноста, Годишен Зборник на Филозофски факултет-Скопје 72 (2019):81-106;

Barakoska, A., Stojanovska, V., Kostov., B., Modern Dimensions of The Leadership and Management with The Educational Institutions, Improving the quality of life of children and youth, X International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”, 21st – 23rd June, Istanbul, Turkey, (2019).

Panev, V., Barakoska, A., Values-Based Education: Research results, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP) Volume 13, Number 2, (2019).

Kostov, B., Barakoska, A., Stojanovska, V, Activities and Forms of Cooperation between the teachers and the parents of the children with special needs from the special schools, V International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”- 25 Years of Special Education and Rehabilitation Studies. Ohrid, R.Macedonia. (2018), pg. 249-257;

Величковиќ, С. и Баракоска, А. Улогата на воспитувачот во иклузивна градинка, Во: Радуловиќ-Столиќ, Д. (ур.).„Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи“, Зборник на трудови од тринеесетата меѓународна конференције „Васпитач у 21. веку“(стр.300-305), Алексинац: Висока струковна школа за воспитувачи, (2018).

Stojanovska, V., Barakoska, A., Kostov, B., The Professional Needs Of The School Pedagogues For Improving The Quality Of Their Work With The Students In The Primary Education, IX Medzunarodna naućno-strućna konferencija ”Unapredzenje kvaliteta zivota djece I mladih”, Tematski zbornik, Udruzenje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, edukacijsko rehabilitaciski fakutet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina, (2018).

Stošić, L. Barakoska, A., i Stošić, I., The application of educational technology in higher education: students’ perceptions and their experiences, 1st International Conference on Multidisciplinary Studies organized by the Anglo-American Publication. Northern Cyprus. 95-101.

Barakoska, A., The Contribution of Education in the Formation of Values And Value Orientation, Internatonal Journal for Education, Research an Training, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, Republic of Macedonia. (IJERT) Vol.2, Issue1, November, (2016).

Barakoska, A., Stojanovska, V., Leasure time activities seen through the prism of the primary schools, VII Medzunarodna naućno-strućna konferencija ”Unapredzenje kvaliteta zivota gjece i mladih”, Tematski zbornik, Udruzenje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, edukacijsko rehabilitaciski fakutet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina, (2016). ISSN 1986-9886;

Stojanovska, V., Barakoska, A., Training of the Teachers for the Application of ICT in the Teaching Process, Some Issues in Pedagogy and Methodology, International Research Institute sro, Komarno, Slovakia, pp.34-43;

Баракоска, А., (2016). Педагогија на слободно време (второ дополнето и изменето издание). Скопје: Филозофски факултет;

Panev, V., Barakoska, A., The Need Of Strengthening The Pedagogiical Competencies in Teaching From The English Teacher’s, Perspective, (IJCRSEE) Vol.3, Issue 1, June (2015).

Barakoska, A., Stojanovska, V., Stošić, L. (2015). Impact of the school climate on the effectiveness of the school from the teaching staff perspective, ITHEA International Journal Information Content and Processing (IJICP), Vol.3, Number 3, September 14-21, Varna Bulgaria;

Stojanovska, V., Barakoska, A., The Pedagogical Function of The Homeroom Teacher in to the New Concept of primary Education in Republic of Macedonia, (IJCRSEE) Vol.2, Issue 1, June (2014).

Jovkovska , A., Barakoska, A., The role of Educaton in the Formation of values and value orientations among adolescents, (IJCRSEE) Vol.3, Issue2, December (2014).

Barakoska, A., Stojanovska, V., Rizova, E., Contemporary management and the benefits of it’s implementation in educational organizations in the Republic of Macedonia, National school for Leadership, Vodzenje v vzgoji in izobrazevanju, Special Issue (2014). Volumen 12;

Miovska-Spaseva, S., Barakoska, A., Practicum in the initial education of pedagogues: Student’s perceptions and experiences, First International Conference-Conference proceeadings-Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments-Experiences and Challenges (PFPTKTIME), Skopje, November, Facullty of Philosophy, (2014).

Barakoska, A., Kostov, B., The Discipline Ethics and Religion Possibility of Understanding One Another, YILDIZ Internationnal conference on educational research and socil sciences proceedings book, Pegem akademi, YILDIZ University-Istanbul Turkey, (2014).

Barakoska, A., Veličković S., The Structure of Student’s spare time and leisure activitiesin Primary education, Proceedings of the Vth International Scientific and Practical Conference, Inovative Poteential Of educational space subjects In The Conditions Of Educational Modernization, Southern Federal University, Academy of Psychology and Education, Rostov-on-Don, Russia, (2014).

Barakoska, A., Stojanovska, V., The challenges of management and leadership in educational organizations, Nase stvaranje, No.13, Visoka skola za vaspitace strukovih studija, Aleksinac, (2014).

Barakoska, A., Education between tradition and modernity. International Scientific Sympoosium: Education between tradition and modernity, Ohrid, Republic of Macedonia, University”Ss. Cyril and Methodius”- Skopje, Faculty of Phhiloosophy-Skopje, Institute for Pedagoggy, Republic of Macedonia. (2013).

Баракоска, А., (2013). Општа педагогија. Скопје: Филозофски факултет;

Barakoska, A., Multikulturalism as Important Characteristic of Contemporary Education, Internatonal Journal of Cognitve Research n Scence, Engneerng and Education, (IJCRSEE) Vol.1, Issue1, june (2013) ;

Barakoska, A., Jovkovska , A., Pedagogical and Psyhological Basis of Moral Eduication, Internatonal Journal of Cognitve Research n Scence, Engineering and Education, (IJCRSEE) Vol.2, Issue1, December (2013).

Kostov, B., Barakoska, A. Collaboration between teachers and parents of children with special needs, Fourth International Conference-Modern Aspects Education and Rehabilitation of persons With Disabillities, (2013).

Баракоска, А., Величковиќ, С., Значај сарадње вртича и школе за пипрему деце и почетак школовања, Наше стварање, Висока школа за васпитаче струкових студија, Алексинац, Републка Србија, бр. 12 (2013).

Баракоска, А., Костов, Б., Стојановска, В., Значај и улога педагога из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем вртичу, Значај и улога педагога из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем вртичу, Алексинац: Висока школа за васпитaче струковних студија, бр. 11(2012).

Баракоска, А., Стошић, Л., Величковић С.,: Савремено образовање са аспекта мултикултурализма, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Наука и идентитет. Том 2, Филозофске и природно-математичке науке: Зборник радова са Научног скупа, Пале, (2012). стр. 515-520;

Barakoska, A., Mitevska-Petruseva, Katerina, Evalueation Of Moral Chaaracteristics Of Students In Secondary School In Republik Of Macedonia“, Pejatovic, A.,(ed.) “Evaluation in Education in the Balkan countries“ Publisher: Universsity of Belgrade-Facullty of Philosophy-Institute for Pedagogy and Andragogy, (2011), pg.93-99

Костова, М., Баракоска, А., Маказлиева, Е., (2011). Педагогија, (за трета година гимназиско образование). Скопје: Просветно дело;

Barakoska,A., Stojanovska, V., Some aspects of educational inclusion of Roma population in FIROM“, Terzis., N.P.(ed.) “ Inclusive education in the Balkan countries policy and practice“ Publishing house Kyriakidis Brothers S.A.,pg.633-643 (2010);

Stojanovska, V., Barakoska, A., “Students’ Preparedness for the Challenges of E-learning“, Penkova, R. et al (eds.) Balkan Society for Pedagogy and Education: “ICT in the Education in the Balkan Countries“, (2010).

Barakoska, A., Stošić, Lazar, Velićković, Sonja, Computer Literacy And Trained For E-learning In Teaching Process, Scientific Bulletin-Education Sciences Series, no-2, (2009). pg.58-69;

Barakoska, A., “States and perspectives in qualification of teachers for realization of the tasks of the Pedagogy of Leisure Time”. Terzis., N.P. (ed.) Further education in the Balkan countries” Publishing house Kyriakidis Brothers S.A., (2009). pg.1445-1451,);

Barakoska, A., “Globalization and challenges of education” Terzis, N.P. (ed.) ”European unification and Educational challenges in the Balkans” Publishing house Kyriakidis Brothers, S.A., (2008). pg. 179-187;

Баракоска, А., Вредностите и образованието во услови на општествени промени, Годишен Зборник на трудови, ФилозоФски факултет, Скопје, (2008);

Стојановска, В., Баракоска, А., Проектни активности во основното воспитание и образование во Република Македонија, Зборник на трудови, ФилозоФски факултет, Скопје, (2007);

Баракоска, А., (2007), Педагогија, (учебно помагало). Скопје: Филозофски факултет;

Barakoska, A., Social changes, values and education in the Republic of Macedonia ”Education and values in the Balkan Countries” 7- International Conference – Bucharest, Romnia, Terzis., N.P.(ed.). Publishing house Kyriakidis Brothers S.A., (2006). pg. 53-65;

Баракоска, А., Првичните погледи на професорот Анатоли Дамјановскин за слободното време, Педагогија бр.1, Институт за педагогија, Филозофски факултет-Скопје, (2004);

Баракоска, А., Проблемите на современата педагошка наука, Годишен Зборник на трудови, ФилозоФски факултет, Скопје, (2004);

 Баракоска, А., Целта на воспитанието и слободното време, Годишен Зборник на трудови, ФилозоФски факултет-Скопје, (2003);

Баракоска, А., Современите теориски аспекти на педагогијата на слободното време – Зборник на трудови од Меѓународниот собир “Предучилишното и основното воспитание и образование-состојби и перспективи”. Педагошкиот Факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, (2002);

Баракоска, А., (1996), Детето и неговата организација, Скопје: Фенкс.