ПЕ606И/18: Интеркултурно образование

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVI2+14

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Сензибилизирање за работа во интеркултурна средина; запознавање со основните поими и принципи на интеркултурното образование; стекнување вештини за креирање на курикулум за интеркултурна средина.

Содржина на предметната програма:

Општетсвената улога на образование. Интеркултурното образование како глобален феномен; Образование во мултикултурно општество; Мултикултурата и интеркултурата и образованието Образованието како процес на стекнување интеркултурални компетенции; Дизјан на курикулум во интеркултрен контекст; Улогата на семејството и образовните институции.

Литература:

1. Carl A. Grant and Agostino Portera (eds.), Intercultural and Multicultural Education / Enhancing global Interconnectedness, Routledge, Taylor and Francis group, New York 2011

2. Darla K., Deardorff (ed.), The SAGE Handbook of Intercultural competence, Sage, LA-London, 2009