ПЕ302З/18: Предучилишна педагогија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаIII3+26

Наставник: д–р Вера Стојановска

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за развојот, воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст, согледување на нивните специфични потреби во предучилишниот период.

Содржина на предметната програма:

Предучилишната педагогија како научна дисциплина; Развој на идеите за воспитание и образование на предучилишните деца; Воспитанието и возраста; Воспитанието и развојот на предучилишните деца; Функција на предучилишното воспитание; Положбата на децата во современиот свет; Целите на образованието во предучилишниот период; Услови за успешно образование на предучилишните деца.

Литература:

1. Seefeldt, C. & Barbour, N., Early Childhood Education, New York: Macmillan College Publishing, 1994

2. Dahlberg, G. Moss, P. & Pence, A., Beyond quality in early childhood education and care, London, Palmer Press, 1999

3. Коменски, Ј. А., Материнска школа, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2000

4. Arijes, F, Vekovi detinjstva, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989

5. Виготски, Л., Избор на делата, Книга 2, Скопје, Просветно дело, 1988

6. Seitz, M. & Hallwachs, U., Montessori ili Waldorf ? Zagreb, Educa, 1996

7. Конвенција за заштита на правата на децата