ПЕ402З/18: Предучилишна педагогија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаIV3+26

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за различните аспекти од развојот на предучилишното дете, усвојување на вештини за одредени воспитно-образовни постапки од кои е условен детскиот развој.

Содржина на предметната програма:

Извор и содржини на образование во предучилишниот период; Различни аспекти од развојот на детската личност (Физички развој, Социо-емоционален развој и Когнитвен развој); Игра и играчки; Детска градинка; Дисконтинуитетот помеѓу детската градинка и основното училиште; Мотивација за развој и рано учење во предучилишниот период.

Литература:

1. Seefeldt, C.&Barbour, N Early, Childhood Education, New York: Macmillan, 1994

2. Дамовска, Л., Компатибилноста на предучилишното со основното воспитание и образование, Скопје: Круг, 2000

3. Bruner, J, Kultura obrazovanja, Zagreb: Educa, 1996

4. Satton, B.S., Igračke i kultura, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989

5. Haug-Schnabel, G., Agresivnost u dječjem vrtiću, Zagreb: Educa, 1996

6. Greenspan, S., Sigurno dijete, Lekenik: Ostvarenje, 2002

7. Igra i igračke, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989