Р702З/18: Феминистичка епистемологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииVII3+26

Наставник: д–р Боби Бадаревски

Цели на предметната програма:

Целта на програмата e студентите да се стекнат со знаење од областа на феминистичката епистемологија и родовите аспекти на познанието.

Содржина на предметната програма:

Теоријата на знаењето и родовите разлики Родовите карактеристики на знаењето: родовата детерминираност на когнитивните разлики: проблемот на универзалноста на знаењето Феминистичка критика на епистемологијата; родовата оправданост на концепциите на знаењето Феминистичка критика на филозофијата на науката: дали научната концепција на објективноста е карактеристично машка; жените и науката. Родовите перспективи на социологијата на знаењето: женското и машкото искуство како посебни извори на емпириски материјал.

Литература:

1. Бадаревски Боби, Дали феминистичката епистемологија е социјална епистемологија? Филозофски факултет, 2012

2. Бадаревски Боби, Кон една феминистичка филозофија на умот, Институт за македонска литература, 2015

3. Лисман, Конрад Пол, Теорија на необразованието: заблудите на општеството на знаење, Темплум, 2012