Р603З/18: Технофеминизам и киберкултура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииVI2+26

Наставник: д–р Владимир Давчев

Цели на предметната програма:

Преку компаративно-аналитички пристап на начинот на кој се претставува и моделира родот во дигиталната култура, овој предмет има за цел да ги продлабочи основните научни сознанија за интеракцијта на родот и дигиталната култура.

Содржина на предметната програма:

Полот, класната поделеност и технологијата. Технологијата како израз на патријархатот. Родот и дигиталната култура. Родовите улоги во ерата на информатичката технология. Влијанието на Интернет врз родовите улоги. Обликување на техно-еротската жена. Виртуелна сексуалност и родова (не)рамноправност во киберпросторот. Киберфеминизам – бегство од реалноста или нова реалност?

Литература:

1. Segrave, M. & Vitis, L., Gender, Technology and Violence, Routledge, 2017

2. Shapiro, E., Gender Circuits: Bodies and Identities in a Technological Age, Routledge, 2015

3. Wajcman, J., Techno Feminism, Cambridge: Polity Press, 2004

4. Џепароски, И. (прир.), Аспекти на другоста, Евро-Балкан Прес – Менора, 2007

5. Džouns, S., Virtuelna kultura, Beograd: Biblioteka XX Vek, 2001