Р502З/18: Методологија на родовите истражувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииV2+26

Наставник: д–р Владимир Давчев

Цели на предметната програма:

Во рамките на овој предмет, студентите треба да стекнат знаења за основите научно-истражувачката методологија, постапките и техниките кои се користат во родовите истражувања.

Содржина на предметната програма:

Феминистичка анализа. Универзалноста и модерното време. Научни, епистемолошки и политички прашања. Истражувачки методи на родовите релации. Квантитативни методи: обрасци и експерименти; изработка на прашалник и експериментална процедура. Квалитативни методи: стратегии на истражувањето; прибирање на податоци, запишување на податоците; анализа и интерпретација на податоците, основни елементи на статистичката обработка на податоците. Постапки за спроведување на истражувањето. Како се пишува научно-истражувачки извештај.

Литература:

1. Кениг, Николина, Квалитативни методи на истражување, Филозофски факултет, 2008

2. Nagy, Hesse & Biber, Sharlene, Feminist Research Practice: A Primer, SAGE, 2014

3. Jaggar, Alison M., Just Methods: An Interdisciplinary Feminist Reader, Routledge, 2015