Р306И/18: Родот и спортот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииIII2+26

Наставник: д–р Денко Скаловски

Цели на предметната програма:

Научна промоција на родовата еднаквост во спортот, и преку спортот.

Содржина на предметната програма:

Спортот како општествен и културен феномен; спортот во минатото и родовата застапеност; културата, расата и родот во спортот; машкоста, женскоста и спортот; родови стереотипи и бариери во спортот; родови стереотипи во спортските медиуми; традиционални и нетрадиционални спортови; машки и женски спортови; еднаквоста на родовите во спортот; концептот на себство во спортот.

Литература:

1. Анастасовски, Александар, Анастасовски Иван, Насилство, спорт и култура, Факултет за физичка култура, Скопје, 2001

2. Kaluđerović, Željko, Filozofski triptih, Biblioteka ARHE, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014, 96-115

3. Чувари на јавното ќесе, Центар за истражување и креирање политики, Скопје, 2008