Р206И/18: Инклузивно образование

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииII2+26

Наставник: д–р Зора Јачова

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања во областа на инклузивното образование и развијат способности за примена на диференцирани стратегии во процесот на планирањето на инклузивната практика.

Содржина на предметната програма:

Филозофија на инклузивното образование; Бариери на инклузивното образование; Инклузивното образование во други земји во светот; Кодекс на инклузивна пракса; Дефинирање на посебните образовни потреби; Планирање и примена на диференцирани стратегии во рамките на инклузивната практика; Изработка на ИОП; Значењето на соработката со родителите во инклузивната практика; Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта; Индекс за инклузијата.

Литература:

1. Armstrong A., Armstrong D., Spandagou I., Inclusive education International: Policy & Practice, London: SAGE Publications, 2010

2. Јачова, З., Стојковска-Алексовска Р., Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта, Отворете ги прозорците, Скопје, 2013

3. Rose R., Confronting Obstacles to Inclusion, New York: Routledge, 2010

4. Hanks R., Common SENse for the Inclusive Classroom, London & Philadelphia: Jessica Kingsley, 2011

5. Јачова З., Каровска А., Дете со кохлеарен имплант во рамките на инклузивната училница, Скопје: Студио Круг, 2009