Р205И/18: Родот и општеството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииII2+26

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења и вештини за истражување на структурата, механизмите и природата на делувањетона сите аспекти на општествениот живот во контекст и низ призмата на родовата припадност и комуникација.

Содржина на предметната програма:

Родот како социо-културен конструкт и факт; општеството согледано низ родова перспектива; историјата на општеството согледаљна низ родова перспектива; општествената структура и родот; социо-економските аспекти на родот; семејството, сексуалноста и родот од социолошка перспектива; образованието, социјализацијата /културализацијата и родот; расата, класата, етничноста и родот; културниот, религискиот идентитет и родот; политиката, идеологијата, човековите права и родот; глобализацијата и родовата проблематика; животните стилови, медиумската култура и родот; девијантните општествени појави и родот.

Литература:

1. Gidens, Entoni, Sociologija, CID Podgorica, 2001

2. Mandra, Anri, Osnovi, sociologije, CID Podgorica, 2001

3. Петковска, Антоанела, Есеи од социологијата на културата, Аз-Буки, 2009

4. Neuliep, W. James, Intercultural Communication – A Contextual Approach, SAGE, 2012

5. Hall, Edward, The Silent Language, Anchorebook, 1973

6. Đorđević, Jelena (ed.), Studije kulture, Zbornik, Glasnik, Beograd, 2012

7. Papić, Žarana, Polnost i kultura, XX Vek, Beograd, 1997

8. Chadwick, Whitney, Women, Art and Society, Thames & Hudson, 2012