Р202З/18: Родот и философијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииII3+26

Наставник: д–р Денко Скаловски

Цели на предметната програма:

Доаѓање до релевантни сознанија за местото и третманот на родовата проблематика во историјата на философијата, како и во современата философија.

Содржина на предметната програма:

Родот во философијата; родот во историјата на философијата; онтологија на родовата различност; машка и женска философија; расточување на традиционалниот философски субјект; феминистичка епистемологија; антропологија на жената; родовите аспекти на етиката; родот во контекстот на социјалната положба, моќта, политиката и државата; женскиот субјективитет во културата; женскиот субјективитет во уметноста, односно во естетиката.

Литература:

1. Bosanac, Gordana, Jurić, Hrvoje, Kodrnja Jasenka (ur.), Filozofija i rod, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005

2. Свендсен, Фр. Х. Ларс, Филозофија на стравот, Ѓурѓа, Скопје, 2010

3. Марковска, Слободанка, Симоновска, Сузана (ур.), Антропологија (Зборник на текстови), Догер, Скопје, 1999

4. Šopenhauer, Artur, Metafizika polne ljubavi, O ženama, Neven, Novi Sad–Zemun, 2003