Р103З/18: Критички приод кон маженственоста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииI3+26

Наставник: д–р Владимир Давчев

Цели на предметната програма:

Студентите треба да стекнат основни познавања за клучните елементи на мажественоста, начините на кои женственоста и мажественоста, се конструирани сообразно со моделите на моќта и структурата на верувањата. Посебен акцент е ставен на механизмите на општествената конструкција на мажественоста, и нејзиниот однос врз современиот феминистички дискурс.

Содржина на предметната програма:

Патријархатот како општествено-историски феномен. Митот за андрогинот како мит за полот. Поим за мажественоста. Половата доминација како основа на општествената хиерархија. Машката култура како хомосексуална утопија. Свет без жени! Трансформирање на мажественоста,. Психоанализата и машкиот принцип: С. Фројд и К. Г. Јунг. Модерниот мит за мажот. Мачизмот и машкиот субјективитет. Телевизијата, мажественоста и сексуалното насилство. Феминистичката критика на мажественоста.

Литература:

1. Давчев, Владимир, Mажественоста и сексуалноста: предизвици за сексуалното образование на момчињата, Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА, 2017

2. Connell, R. W., Masculinities, A&U Academic, 2005

3. Tomić, Zorica, Muški svet, Čigoja, 2007

4. Reis, Bruce and Grossmark, Robert (ed.), Heterosexual Masculinities: Contemporary Perspectives from Psychoanalytic Gender Theory, Routledge, 2009