Р102З/18: Филозофија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииI3+26

Наставник: д–р Денко Скаловски

Цели на предметната програма:

Усвојување на елементарниот поимно-категоријален систем на философијата и запознавање со главните философски школи низ текот на нејзиниот историски развој.

Содржина на предметната програма:

Вовед; поим, предмет и методи на философијата; посебни философски тематитки и гранки; кратка историја на философијата: античка философија, средновековна философија, христијанска / византиска философија, арапска / исламска философија, философија на новиот век, современа философија, философија на постмодерната, философија на источните народи.

Литература:

1. Расел, Бертранд, Мудроста на западот, Зумпрес, Скопје, 1996

2. Сидовски, Стефан, Темков, Кирил, Филозофија, Просветно дело, Скопје, 2007

3. Јосифовски Јонче, Филозофија, Просветно дело, Скопје, 2002

4. Делез, Жил и Гуатари, Феликс, Што е философија? Култура, Скопје, 1996

5. Veljačić, Čedomil, Filozofija istočnih naroda (Filozofska hrestomatija) tom 11, 12, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1979