ПКБ701З/18: Менаџирање со човечки ресурси во безбедноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностVII3+27,5

Наставник: д–р Марина Митревска

Цели на предметната програма:

Запознавање со базични стандарди за менаџирање на човечки ресурси во безбедносниот сектор. Стекнување на сознанија на улогата и одговорности на организационата единица за управување со човечки ресурси, работни компетенции, внатрешна комуникација, менторство, делегирање задачи. Студентите да се стекнат со знаење за менаџирање на приватни безбедносни компании и сл.

Содржина на предметната програма:

Улога, способности, одговорноста на менаџерот во безбедносниот сектор; Успешност на менаџерот во приватни безбедносни корпорации; Улогата и одговорноста на организационата единица за управување со човечки ресурси; Стратешко планирање со користење досие на резултатите на институцијата (Balanced Scorecard).

Литература:

1. Трајан Гоцевски, Менаџирање со човечки ресурси во безбедносен сектор, Филозофски факултет, Скопје, 2015

2. Наталија Шикова, Весна Бочварска, Стандарди за управување со човечки ресурси, Министерство за информатичко општество и администрација, 2014