ПКБ501И/18: Глобализација и приватна безбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностV2+25

Наставник: д–р Горан Зенделовски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат општи знаења за теоретските основи на процесите на глобализација, развивање на способности за уочување на позитивните и негативните аспекти на глобализацијата и нивното влијание врз приватната безбедност.

Содржина на предметната програма:

Генеза, поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски пристапи на процесите на глобализацијата; Детерминирање на политичките, економските, културолошките, безбедносните и другите аспекти на глобализацијата; Глобализацијата, националниот суверенитет и приватната безбедност; Улогата на недржавните актери по однос на безбедноста; Глобализирање на приватните безбедносни и воени компании; Безбедносните импликации од глобализацијата; Процесите на приватизација на безбедноста во современите услови на глобализација;

Литература:

1. Jan Aart Scholte, Globalization. A Critical Introduction, Palgrave Macmillan, 2005

2. Rita Abrahamsen and Michael C. Williams, Security Beyond the State Private Security in International Politics, Cambridge University Press, 2011

3. Joakim Berndtsson, The Privatization of Security and State Control of Force, University of Gothenburg, 2009

4. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2008