ПКБ101И/18: Статистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностI2+27,5

Наставник: д–р Билјана Блажевска Стоилковска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат сознанија за основните поими во статистиката – варијабла, нивоа на мерење, статистичко заклучување, да се оспособат за читање на резултати од статистички анализи, да применуваат основни методи за обработка на податоци.

Содржина на предметната програма:

Нивоа на мерење, Мерки на централна тенденција и варијабилност, коефициенти на корелација, статистичко заклучување, значајност на разлики помеѓу аритметички средини и помеѓу проценти, хи-квадрат тест.

Литература:

1. Николоски, Т., Статистика во психологијата. Филозофски факултет 2002