АС301: Андрагошка дидактика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаIII2+16

Наставник: д–р Елена Ризова

Цели на предметната програма:

Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за теориските основи и компоненти и фази на образовната работа со возрасни. Преку активната партиципација во наставниот процес, студентите ќе ги усвојат современите текови на програмирање, реализирање и вреднување на образовната работа со возрасни. Студентите ќе стекнат компетенции за планирање, организација, реализација и евалуација на процесот на образование на возрасни.

Содржина на предметната програма:

Карактеристики на возрасниот ученик; Принципи на образовна работа со возрасни; Приказ и анализа на современите наставни теории; Специфики на образовната работа со возрасни и основните дидактички компоненти; Наставни програми за формално и неформално образование на возрасни; Видови настава за возрасни; Организација на наставната работа со возрасни; Образовна технологија; Консултација и инструкција; Мониторинг и евалуација на наставниот процес.

Литература:

1. Велковски, З., Андрагошка дидактика, интерен материјал, 2016

2. Алибабиќ, Ш. (ур.), Андрагошки прирачник за образовна работа со возрасни, DVV International, Skopje, 2013

3. Kulić, R., Despotović, M., Uvod vo Andragogijata, DVV International, Skopje, 2009

4. Шредер-Неф, У., Научете да учите порационално, Institute für International Zusammenarbeit, IIZV DVV, Skopje, 2000

5. Andrilović, V., Kako odrastao čovjek uči, Školska knjiga, 1986

6. Ризова, Е., Возрасните и писменоста, Филозофски факултет, Скопје, 2015