АС801: Семејна андрагогија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVIII2+16

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Стекнување на основни теоретски знаења за семејната андрагогија; запознавање со современиот концепт на воспитанието како семеен феномен; развивање на способности за истражување на образовните потреби на родителите; развивање на вештини за креирање на образовни програми за родителите.

Содржина на предметната програма:

Воспитанието како семеен феномен. Воспитание, образование и социјализација. Родителски улоги. Модели на воспитување. Образовните потреби на родителите (различни групи). Образовни програми за родители. Брак и родителство.

Литература:

1. Slee, P. T., Campbell, M. & Spears, B., Child, adolescent and family development, Cambrige University Press, 2012

2. Rosen, L. D., Me, My Space, and I, Palgrave Macmillan, 2007

3. Kindlon, D., Too Much of a Good Thing, Hyperion: New York, 2001

4. Arnold, J., Careers and Career Management, in Work Psychology, Persons Education Limited, Essex, 2005, 516-569

5. Николоски, Т., Психологија на трудот, Филозофски факултет, Скопје, 2005