СР401З/18: Методологија на социјални истражувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаIV3+26

Наставник: д–р Софија Георгиевска

Цели на предметната програма:

Студентите да се воведат во теоријата на научно истражувачката работа, логичките форми на мислење и во теоријата на истражувања; да се оспособат за самостојно определување на епистемолошките поставки на конкретно истражување. Стекнување на знаења за квалитативната и квантитативната методологија, критичко оценување на квалитативните и квантитативните истражувањана други автори, и подговотовка за спорведување на квалитативни и квантитативни истражувања во социјалната работа.

Содржина на предметната програма:

Наука и научни знаења; методологија и метод; основни сфаќања за научниот метод; логички основи на методологијата; истражување; проектирање на истражувањето; организација и реализација на истражувањето. Поимите квалитативен и квантитативен метод, нивните карактеристики, видови на квалитативни и квантитативни истражувања. Мултиметидска тринагулација.

Литература:

1. Milko Mejovšek, Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, 2007

2. Boris Petz, Osnovne statističke metode za nematematičare, Naklada Slap, 2004

3. Aleksandar Halmi, Programi evaluacije i evaluacija istraživanja u društvenim znanostima, Naklada Slap, 1995

4. Aleksandar Halmi, Metodologija istrazivanja u socijalnom radu. Zagreb: Alinea, 1995