СР501З/18: Групна социјална работа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаV3+26

Наставник: д–р Светлана Трбојевиќ

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за групната социјална работа како ефикасен метод за разрешување на социјалните проблеми. Запознавање со техники на групна работа.

Содржина на предметната програма:

Групна социјална работа како метод на социјална работа. Модели на групна социјална работа и видови групи. Членови на групите. Терапевтот и неговата улога во групна социјална работа. Групни интеракции. Социотерапевтска постапка (техники на групна социјална работа). Принципи на групна социјална работа. Терапевтска заедница. Евалуација и супервизија во групна социјална работа. Изготвување на проекти за примена во групна социјална работа.

Литература:

1. Доневска, М., Пендаровски М., Групна социјална работа, МЦМС, 2017

2. Ajduković, M., Grupni pristup u psihosocijalnom radu, Društvo za psihološku pomoć, 1997

3. Петровиќ, Д., Седмак, Т., Методе групног социјалног рада, ФПН, Научно истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику, 1997

4. Доневска, М., Балшиќевска, М., „Моќ во мала група“, Годишен зборник на Филозофски Факултет 61, Филозофски Факултет 2010