СР706И/18: Трудово право

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаVII3+26

Наставник: д–р Наташа Богоевска

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за активностите на меѓународните организации, посебно на европските интеграциони процеси (Совет на Европа и Европска унија) во областа на трудот и социјалното осигурување, како и за правното уредување на овие прашања на домашен план.

Содржина на предметната програма:

Компаративен приказ на основните прашања кои ја сочинуваат суштината и содржината на работните односи и социјалното осигурување – вработување, заштита на работници при работа воопшто и посебно на одделни категории лица (жените, децата и малдите, постарите работници, страбските работници и мигрантите), колективно договарање, иницијативи за потикнување на вработувањето, социјалан заштита, пензиско и инвалидско осигурување.

Литература:

1. Старова, Г., Трудово право – теорија и законодавство, Просветно дело, 2003

2. Супиот, А., Трудово право Арс ламина, 2010

3. Старова, Г., Меѓународно трудово право и законодавство, НИП Ѓурѓа Скопје 1999

4. Закон за работни односи –пречистен текст (Сл. весник на РМ бр.167/2015, 27/2016)

5. Закон за вработување инвалидни лица (Сл. весник на РМ бр. 44/2000,16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009,136/2011, 129/15, 147/15, 27/16)

6. Закон за пензиско и инвалидско осигурување (Сл. весник на РМ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14,188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15 and 217/15,27/2016)

7. Закон за осигурување во случај на невработеност, пречистен текст (Сл. весник на РМ бр. 112/14, 113/14)