СР702З/18: Менаџмен на случај

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаVII3+26

Наставник: д–р Сунчица Димитријоска

Цели на предметната програма:

Да им овозможи на студентите да се оспособат да ги анализираат и да дискутираат за современи пристапи во менаџмент на случај и развијат способноста за негова практична примена во процес на работа со клиент.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на менаџмент на случај; Стандарди за примена на менаџмент на случај; Фази во работа; Области на потреби; Проценка на самогрижа, проценка на взаемна прижа; Проценка на системи на поддршка; План за поддршка; Интердисциплинарен тимски процес на планирање; Функции на менаџмен на случај; Дирекни и индирекни услужни функции. Менаџмен на случај во базичните сервиси за: родителите, старите лица, лица неспособни за стопанисување, лица со пречки во развој, во подржувачки програми за застапување и едукација; Мониториг и евалуација на сервисни услуги.

Литература:

1. Žegrac C., Od problema do prilika u vođenju slučaja, UNDP Crna Gora, 2015

2. David P. Moxley, The Practice of Case Managment, SAGE Publications, London, 1990

3. Rothman J., Sager S., Case Management University of California, Los Angeles, 1998