д–р Сунчица Димитријоска

Редовен професор

Д-р Димитријоска Сунчица е родена 1957 година. Основно училиште и Педагошка академија завршила во Врање. Дипломирала 1989 на Институт за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопјe. Mагистерски студии завршила на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања во Скопје со одбрана на магистерскиот труд на тема: Потребите на старите (1996). Докторската десертација на тема ,,Системски пристап во работа со стари лица” одбранила во 2002 година на Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет Скопје и се стекнала со звањето доктор на науки по социјална политика и социјална работа.

Во 1984 година се вработила во Меѓуопштински центар за социјална работа на општините во град Скопје, каде работела до 1990 година на работни задачи од областа на непосредна социјална заштита како и на задачи од областа на старателството (сместување во згрижувачко семејство и посвојување).

Во звање помлад асистент на Институт за социјана работа и социјaлна политика со работа започнала на 01.12.1990 година. Во звање доцент е избрана во декември 2001 година, а во звање вонреден професор е избрана во октомври 2006 година. Од ноември 2012 година е редовен професор при Инститот за социјална работа и социјална политика на Филозофскиот факултет во Скопје.

На Виша школа за социјална работа дипломирала на 14.12.1979 со највисока средна оценка 9,20 и од страна на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје прогласена е за најдобар дипломиран студент.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Германија, Чешка, Словенија, Хрватска и Србија, Австралија и Бугарија.

Има особен интерес за спроведување на евалуациски активности во рамки на проблемите од областа на социјална заштита и социјална работа.

Евалуатор на Национална стратегија за трговија со луѓе и илегална миграција и Акциските планови 2016, ИОМ

Учесник/истражувач во меѓународен научен проект: „Предземање акција за социјална инклузија на старите лица” мај, 2016 година поддржан од Европска Унија

Експертски активности во изработка на Програма за ресоцијализација и реинтеграција на деца-жртви на трговија со луѓе, Министерство за труд и социјална политика, ГИЗ; 2014

Изготвила Програма за ресоцијализација и реин¬те¬гра¬ција на деца-жртви на трговија со луѓе, Министерство за труд и социјална политика, ГИЗ; 2014

Учесник во проект Мапирање на стручните органи кои даваат Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и оценка на специфичните потреби, УНИЦЕФ, 2014

Ангажирана во изготвување на Национaлни програми и бенефиции во рамките на системот на социјална заштита на РМ (2013) GIZ. www.segrizime.gov.mk

Евалуатор на Национална стратегија за трговија со луѓе и илегална миграција и Акциските планови 2012, ГИЗ

Евалуатор на проектот „Социјална работа со деца на улица”, Каритас, 2012.

Евалуатор во рамки на проектот Техничка помош на Центарот за социјална работа во работата со деца во ризик и деца во конфликт со законот (2010-2012), УНИЦЕФ

Евалуатор на проект Активно вклучување на учениците Роми во вониституционални активности во средните училишта на град Скопјe, Здруженије на граѓана „Сумнал “, 2012

Учесник во проект Од сигурно сместување до социјална интеграција на жртвите од трговија со луѓе, Здружение на граѓани „Отворена порта“, ГИЗ, 2012

Автор на публикации Придобивки од учество, Проект за развој на општините, Светска банка, 2005

Учествувала во проекти Емпириска анализа на проблемите на деца во ризик и евалуација на постоечки заштитни фактори, Институт за социајлна работа и социјална политика, ФАРЕ, 2003-2004

Димитријоска активно се служи со француски јазик.

Претседател на здружението на социјални работници на Република Македонија од 1990 до 1995 година.

Претседател на Црвен крст на општина Центар 2015-2022.

Континуирано вклучена во професионални обуки: Системска семејна терапија, Метод на советување и социјална терапија.

Проф. д–р Сунчица Димитријоска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СРСП 102 З/18] Социјална заштита и добро управување

 • 2

  [СРСП 121 И/18] Мрежна социјална работа

 • 4

  [МЧРО 203 И/18] Менаџмент на човечките ресурси во јавната администрација и социјалните дејности

 • 5

  [МД 212 И] Современи тенденции во третман на малолетни престапници

 • 6

  [МД 213 И] Превенција на престапничко однесување

 • 7

  [СРЗ 104 З] Клинички истражувачки методи и евалуација

 • 8

  [СР321 1И] Клинички менаџмент на случај

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СР1] Аксиолошки и општествени димензии на социјалната работа

 • 2

  [СРСП1] Системи на социјалната заштита и сервиси во современите општестваБиблиографија

Svetlana Trbojevik, Suncica Dimitrijoska, Vladimir Iliev-ski, Тhe Need of Professional Social Work in Overcoming Social Problems and Social Exclusion of Children in the Process of Education, European Journal of Social Sciences, v. 2, n. 1, 2019.

Sunčica Dimitrijoska,Nataša Bogoevska, Porodica kao faktor recidivizma dece u vršenju krivičnih dela, Zbornik radova, Centar modernih znanja, 2019, Banja Luka

Natasha Bogoevska, Suncica Dimitrijoska, CHANGES IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Socijalne studije, godine 1, broj 1, 2018, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet  politickih nauka.

Dimitrijoska, S; Ilievski, V., (2016) Ethics and Value Dilemmas in Social Work. Social Work Review / Revista de Asistenta Sociala. 2016, Issue 1, p49-58. EBSCO EDS

Dimitrijoska S., Trbojevik S., Bogoevska N. Ilievski VDetails.(2016) Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the Republic of Macedonia, European Journal of Multidiscipliary Studies April 2016 Nr.1 

Dimitrijoska S. Dimitrijević. D.S (2016) International and national standards for protection and treatment of unaccompaniedminors, Jurmal of Social policy, Faculty of Philosophy, p (83-117). (во печат)

Dimitrijoska S., Trbojevik S., Bogoevska N. Ilievski V Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the Republic of Macedonia European Journal of Multidiscipliary Studies April 2016 Nr.1

Dimitrijoska, S; Ilievski, V., Ethics and Value Dilemmas in Social Work Social Work Review / Revista de Asistenta Sociala, Issue 1, 2016. EBSCO EDS

Dimitrijoska S., Ilievski V., Involvement of Vulnerable People in the Health Care System” International Conference оf Socio-economic Researchers Icrs 2016 Serbia, 27 – 29 May 2016, Zlatibor Volume 5, Number 9, June 2016

Bogoevska N, Ilievski V, Dimitrijoska S. Protection of children at risk in the system of justice for children in the Republic of Macedonia, European Center For Science Education And Research First Published 2015 European Journal Of Social IMPACT FACTOR GSCIF 0.894 EJSER now has received its impact factor status.

Dimitrijoska S.Trbojecic S.Ilievski V, (2015) Demographic aging of population and the social protection system in the Republic of Macedonia. Стр. 385-39  Euser European Center For Science Education And Research First Published 2015 European Journal Of Social Sciences Education And Research September – December 2015, Volume 5, Nr. IMPACT FACTOR GSCIF 0.894 EJSER now has received its impact factor status.

Бужаровска Г., Димитријоска С.,(2015): Ризик фактори за повторништво кај децата заради подобра превенција на детското престапништво, Министерс­тво за правда.

Dimitrijoska S, Ilievski V (2015) Interdisciplinary Approach for  Peace Students, Filozofski fakultet, Institut za bezbednost odbrana i mir. str 427-443.Security Dialoges  Vol 1, Namber 2-1 2015 EBSCO, HOST

Dimitrijoska S,. (2015) Supervision as Model of Personal and Professional Development of Social Workers, Jurmal of Social policy, Faculty of Philosophy,  p (65-79).

Saltirovska Z., Dimitrijoska S., (2015) Родовата димензија на семејното насилство во Република Македонија, International Scienti­fic Journal Of The Ministry Of Defence Of The Republic Of Macedonia Vol. 15, No. 29, December 2015, st 69-83, EBSCO, HOST

Dimitrijoska S., (2015) Supervision of students’ practice for work with children in conflict with Law, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Researching Security: Approaches, Concepts and Policies Ohrid, Macedonia, 2-3 June 2015

Димитријоска С.,Јовановска В., (2014) Мапирање на стручните органи кои даваат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и оценка на специфичните потреби, УНИЦЕФ

Dimitrijoska S, Gacevski Lj,Pavicevic N.(2014),Mentorig children in conflict with the law, 21-22 juni 2014, Igalo, Unapredjenje kvaliteta zivota mladih i dece V Megunarodno-strucna коnferencija,, str 289-295

Dimitrijoska S, Tevdovska,(2014) Adaptacion of children towards divorce of separation of parants, 21-22 juni 2014 Igalo, Unapredjenje kvaliteta zivota mladihi dece V Megunarodno- strucna konferancija str. 155-162.

Димитријоска С.,(2014) Sosial exclusion of oldrer persons in the Republic of Macedonia, Меѓународна научна конферен­ција, 3-5 June, Охрид

Димитријоска С., Sosial exclusion of oldrer persons in the Republic of Macedonia University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security- Skopje, 2014

Gerovska M., Dimitrijoska S.,  Social politicy in the economic crisis times  in the Republic of Macedonia, Ljetopis Socijalnog rada, 2013, str 171-186.SCOPUS, EBSCO

Димитријоска C, Batic (2013): Evaluation of the current situation in the center for social work Skopje, regarding the work with the children at risk and conflict with the law, Едукациско-рехабилитациски факултет у Тузла, Удру­же­ње за подршку и креативни развој деце и младих, Тузла, 2013, стр.  585-599.

Batic D, Dimitrijoska S, (2013) Reakcija dece na razvod i ponovni brak roditelja Едукациско-рехабилитациски факултет у Тузла, Удружење за подршку и креативни развој деце и младих, Тузла, 2013, стр.  183-197

Димитријоска С., Димишковска (2012): Од сигурно сместување до социјална интеграција на жртвите од трговија со луѓе, Здружение на граѓани „Отворена порта“, ГИЗ

Dimitrijoska S, (2012) Procenka i planiranje na uslugi za starite lica, Magunarodna konferencija ,,Aktivno streenje i megugeneraciska solidarnost”, Zbornik na naucni trudovi,  st.97-112, Filozofski fakultet Skopje

Ilievski V. Dimitrijoska (2012) The situation of socially vulnerable groups in the labor markrt in Macedonia, Тhe II Internacional Stentific Conference, Dynamic of European through Social Inclusion, Tirana 8-9 ostober, 2012, Puno Sociale dhe Politika, Sociale, Number.6 Tirana

Димитријоска С, (2012): The effects of Mentoring programs for juveniles in conflict with the law, Едукациско-рехабилитациски факултет у Тузла, Удружење за подршку и креативни развој деце и младих, Златибор,  стр. 631-645.

Димитријоска С., (2012) Од сигурно сместување до социјална интеграција на жртвите на трговија со луѓе Здруженије за акција против трговија со луѓе, Отворена порта,

Универзитетски учебник: Социјална работа со малолетници сторители на кривични дела, Филозофски факултет, 2009, второ изданије 2012

Прирачник за обука за менторска програма за малолетници во конфликт со законот, Скопје: Филозофски факултет, 2012 (автор) УНИЦЕФ

Mенторска програма, Скопје, Филозофски факултет, 2012 (прирачник автор) УНИЦЕФ

Прирачник за социјална работа со малолетници сторители на кривични дела, Скопје: Филозофски факултет, 2012 (автор)

Прирачник за идентрификација и дирекна помош и поддршка на жрти на  трговија со луѓе и ранливи групи, ГИЗ 2012

Национални programи и бенифиции во рамки на системот на социјална заштита во Република Македонија, ГТЗ, 2011

Правото на компензација на жртви на трговија со луѓе во Република Македонија СДС, 2011

Mentoring Programs for Juveniles in Conflict with the Law Едукациско‑рехабилитациски факултет, Тузла, Удружење за подршку и креативен развој деце и младих, Тузла 2011, стр. 651-661

Monitoring Programs for Juveniles in Conflict with the Law Унапређење квалитета живота дјеце и младих Рехабилитациски факултет у Тузли, 2011

Socio-Economic transformation and welfare system in the Republic of Macedonia World Bank/UK DFID meeting on Poverty and Social Inclusion in the Western Balkan Brussels, December 14-15, 2011

Богоевска Н., Димитријоска С., „Juvenile Justice System in the Republic of Macedonia“, Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла, Удружење за подршку и креативен развој деце и младих, Тузла 2011. стр. 601-611.

Положба на лица со телесна инвалидност на пазарот на трудот УНИФЕМ, 2009

Социјална исклученост на старите лица во Македонија(2008-2009), UNDP

Социјална исклученост на старите лица, Социјалната заштита на раскрсница: локални одговори на глобалната кризa Асоцијација на центри за социјална работа, Србија, Ниш, 2009

Алтернативните форми на згрижување на деца базирани на семејна грижа, ТРАНСМОНЕЕ, Држaвен завод за статистика, 2008

Social Dimension of Prevention and Human Securitz bel del Conference Democratz and Human Securitz, Fridrich–Ebert Stiftung, Skopje, 2008.

Дијагностички техники во работа со семејство – генограм, УНИЦЕФ, 2008.

Малолетничка правда – од хартија до пракса, Место и улога на социјалните работници од аспект на ефикасноста на малолетничка правда, УНИЦЕФ, 2007

Социјална заштита на стари лица, Завод за социајлни дејности, Скопје 2001

Интервентни форми во социјална работа со деца во социјaлен ризик, Зборник на трудови од научен собир, Филозофски факултет Скопје, 2000

Печатени книги:

Универзитетски учебник, Социјална работа со малолетници сторители на кривични дела Филозофски факултет, 2012

Mенторска програма, Филозофски факултет, 2012

Прирачник за социјална работа со малолетници сторители на кривични дела, Филозофски факултет, 2012

Приручници за обука  за менторска програм за малолетници  во конфликт со законот, Филозофски факултет, 2012

Прирачник за работа со млади кои го напушатат  Детскиот дом по полнолетство, НВО Среќно детство, 2005