СР604И/18: Тераписки техники и вештини

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаVI3+26

Наставник: д–р Иван Трајков

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за неопходните вештини и техники кои се користат во социјалната работа и начините на примена на истите во тераписката социјална работа, особено во отстранување на проблемите кај поединци, групи и семејства кои настанале како резултат од влијанието на социјалните фактори.

Содржина на предметната програма:

Терапија и тераписки модели; Психоанализата и социјалната работа; Психодинамски модели и цели на психодинамската терапија; Бихевиорална терапија, тераписки основи на бихевиоралната терапија, методи на бихевиоралната терапија; Когнитивна терапија; Рационално емотивна терапија, техники на работа во рационално – емотивната терапија; Гешталт терапија, Тераписки постапки; Терапија на реалноста; Егзистенцијалистичка терапија; Трансакциона анализа; Семејна терапија; Пристап насочен на криза; Социо-хуманистички модели на терапија; Социјални вештини, Вовед, Теорија за животни вештини, Модел на практична примена на животни вештини, Воспоставување на однос со клиентите, Вештини на слушање, Вештини за покажување на разбирање, Социјални вештини, Комуникација и стилови на комуицирање, Емпатија, Алтруизам, Асертивност, Стратегии за соочување со конфликтни ситуации.

Литература:

1. Richard Nelson – Jones, Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Naklada Slap, 2007

2. Azra Krstančič, Metoda i tehnika savjetovališnog rada, Zavod Grada Zagreba za socijalni rad, 1988

3. Judith A. Hall, Mark L. Knapp, Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji, Naklada Slap, 2010

4. Софија Георгиевска, Испитување на нивото на емпатичност, алтруизам и асертивност со примена на мултиметодска триангулација кај студентите од помагателните насоки, Магистерски труд, Филозофски Факултет, Скопје 2008