СР506И/18: Менаџмент на човечки ресурси

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаV3+26

Наставник: д–р Софија Георгиевска

Цели на предметната програма:

Стекнување основни сознанија за поимите човечки ресурси, основните принципи на управувањето на човечките ресурси, планирање на човечките ресурси, избор на кадрите, управување со кадрите, наградување, развој на човечките ресурси.

Содржина на предметната програма:

– Поимот за менаџмент на човечки ресурси

– Постанок и современи тенденции на менаџментот на човечки ресурси

– Начини на менаџирање и односот кон вработените

– Планирање на ресурсите, анализа на пазарот на трудот и окружувањето

– Регрутација, методи на регрутација на кадри

– Селекција и избор на кандидатите

– Оценување на перформансите на вработените и едукација

– Работните односи, колективните преговори, еднаквите можности

– Развој на човечките ресурси и политиките на наградување и мотивирање

Литература:

1. Бојаџиоски Димитар, Менаџмент на човечки ресурси, Економски факултет, 2010

2. Министерство за информатичко општество и администрација, Стандарди за управување со човечки ресурси, МИОА Скопје, 2014