СР402З/18: Социјален развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаIV3+26

Наставник: д–р Светлана Трбојевиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигнувања во областа на социјалниот развој, звачењето и потребата за динамизирање на социјалниот развој, неговите форми, методи и области на изразување, компарирање, планирање и надлежности како и за социјалниот развој во Република Македонија.

Содржина на предметната програма:

1. Поим и значење на социјален развој

2. Економскиот и социјалниот развој

3. Фактори на социјалниот развој, социјалните потреби и развојот

4. Принципи и цели на социјален развој

5. Oбусловеност на социјалната политика и социјалниот развој

6. Социјални индикатори и развојот

7. Планирање на социјален развој – поим и значење, видови

8. Приоритети и ограничувања во развојот

9. Социјална регулатива и планирање на социјалниот развој

10. Практика и видови на планирање на социјален развој

11. Меѓународна димензија на развојот

12. Социјалниот развој во Република Македонија

13. Социјалниот развој и сигурноста и нивното обликување

14. Општината, социјалниот развојот и планирањето

Литература:

1. Пејковски Јован, Социјален развој, Филозофски факултет, 2015

2. United Nations, Report of the World Social Situation 2014, UNDESA, New York, 2015

3. James Midgley, Social development – Theory and Practice, SAGE Pulication, London, UK, 2014