СР305И/18: Пенална и постпенална социјална работа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаIII3+26

Наставник: д–р Сунчица Димитријоска

Цели на предметната програма:

Да се добијаат научни и продлабочени сознанија за улогата и пенална и поспенална социјална работа и да се оспособат истата да ја спроведуваат. Студентите треба да се оспособат да ги анализираат и да дискутираат за современите пристапи во пенална и поспенална социјална работа и нивната апликација во работа со корисници.

Содржина на предметната програма:

Поим и предмет на пенологија; Казнување низ историја и други научни дисциплини; Казни и систем на извршување на казни; Индивидуализација на казни; Поступаки и мерки спрема извршители на кривични дела; Вештини, техники и методи за постувања во работа на социјалниот радник со извршители на кривични дела; Ресоцијализација; Методи на индивидуална и групна работа; Видови на казнени установа за возрасни лица; Третман на затворенци социјален, психолошки и медицински; Процес на социјална работа со лица на издржување казна затвор и поспенални третман. Развој на теоријски објаснувања на детска делинквенција; Современи истражувања на деца во судир со законот; Спроведување на мерки и санкции со деца во судир со законот. Улога на центарот за социјална работа во спроведување на мерки и санкци со деца во судир со законот; Установе за деца во судир со законот; Специфичности на приступот во работа со деца сторители на кривични дела и етички дилеми. Спроведување на алтернативни мерки.

Литература:

1. Knežević M., Penologija u socijalnom radu i socijalni rad u penologiji, Biblioteka socijalnog rada, Zagreb, 2007

2. Димитријоска С., Социјална работа со малолетници сторители на кривични дела, Филозофски факултет, 2012

3. Димитријоска С., Менторска програма, Филозофски факултет, 2012

4. Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96). Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7 /08 , 139/08 , 114/09 година, 51/11, 135/11, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013.

5. Закон за социјална заштита, 79/09, 36/11,51/11,166/12, 15/13, 79/13,148/13,164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 150/15, 192/15, 33/15, 72/15, 104/15, 173/15, 30/16)

6. Закон за заштита на децата (23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 27/16)

7. Закон за правда за децата(Сл. Весник на РМ бр. 148/13)