СР303З/18: Статистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаIII3+26

Наставник: д–р Софија Георгиевска

Цели на предметната програма:

Да се запознаат со основните на статистички поими, статистичките методи и процедури кои се користат во статистичката наука, со посебен осврт на принципите и техниките на статистичката анализа во општествените истражувања. Подготвување на студентите за напредни статистички анализи кои се користат во општествените науки.

Содржина на предметната програма:

Статистичко истражување и прикажување на резултатите (прибирање, средување, групирање и прикажување на резултатите). Дескриптивна статистика – мерки на централна тенденција (модус, медијана и аритметичка средина): мерки на дисперзија (интервал на дисперзија, средни дисперзии, мерење на дисперзија на дистрибуција). Хи -квадрат тест. Корелациона анализа.

Литература:

1. Boris Petz, Osnovne statističke metode za nematematičare, Naklada Slap, 2004

2. Bryman, A., Social research methods, Oxford, University Press, 2011

3. Glynis M. Breakwell, Vještine vođenja intervjua, Naklada Slap, 2007