СР205И/18: Сиромаштија и социјална исклученост

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаII3+26

Наставник:   д–р Светлана Трбојевиќ

Цели на предметната програма:

Да се добијата научни и продлабочени сознанија за феномените на сиромаштија и социјална исклученост и да се стекнат сознанија за анализирање на проблемите и мерките кои се преземаат за нивно сузбивање.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на основните поими: исклученост, нееднаквост, субкласа. Индикатори на исклученост и ризични групи кои ја сочинуваат. Суштина на сиромаштијата. Теории за сиромаштијата. Видови на сиромаштија. Индикатори и профили на сиромаштија. Мерење на сиромаштија. Пазар на трудот и сиромаштија. Урбана и рурална сиромаштија. Феминизација и инфантилизација на сиромаштијата. Политики за справување со сиромаштијата и социјалната инклузија (вклученост).

Литература:

1. Доневска, М., Сиромаштија – состојби во Република Македонија, Филозофски факултет, 2011

2. Листер, Р., Сиромаштија, Академски печат, 2009

3. Алкок, П., Разбирање на сиромаштијата, Магор, 2008

4. Трбојевиќ, С. Мапирање на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија: локални социјални проблеми и потреби, Институт за човекови права „Лудвиг Болцман“, 2012